2007'den beri beklenen IFK , 17 Temuuz 2014 tarihinde tebliğ edildi.

IFK TANIMI

Kredi kuruluşlarının bilançolarındaki kredileri teminat kabul etmek veya satın almak ve bu işlemlerin finansmanı için sermaye piyasası aracı ihraç etmek  suretiyle bu kredileri kullandıran kuruluşlara kaynak sağlayan sermaye piyasası kurumlarıdır.

ROLÜ

İFK'lar, tüketiciyle doğrudan muhatap olmayan, bunun yerine tüketiciye kredi kullandıran kuruluşlara çeşitli yollarla fon sağlayan kuruluşlardır.  

FAYDALARI

Kredi kuruluşlarına ek likidite olarak sermaye piyasalarından finansman sağlanmasI ,uygun finansman koşullarının temininde ölçek ekonomisi yaratması.

ALT DÜZENLEMESİ

İFK’ların kuruluşuna, kurucularına, ortaklarına, yönetim ve organizasyon yapısına, faaliyet ilke ve esaslarına, faaliyet izin esaslarına, ipotekli sermaye piyasası aracı ihracına ve tâbi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

TOKİ BOYUTU

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Ek Madde-10’da TOKİ’nin konut satışından kaynaklanan ipotekli veya ipoteksiz alacakları, İFK devralınabilir ve devredilebilir.

KANUN DAYANAĞI

İlk olarak 5582 sayılı “Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmî Gazete) ile mülga 2499 sayılı SPK’nda yapılan değişiklikle düzenlenmiştir.