Türk Demir Döküm, satma hakkını kullanmayan diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile SPK'ya başvurdu.

Türk Demir Döküm, SPK'dan ve Borsa İstanbul'da işlem görmekten çıkmak için gerekli başvuruları yapmaya karar verdi. SPK'ya başvuran şirket, Borsa İstanbul'a da başvuracağını duyurdu.

Konu ile ilgili olarak  yapılan KAP açıklaması şöyle:

''Hakim ortağımız Vaillant Saunier Duval Iberica S.L.'nin ("VSDI"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 no.lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin 5. Maddesi kapsamında, satma hakkını kullanmayan diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile 13 Mart 2015 tarihinde Şirketimize başvurmuş olup bu husus 13 Mart 2015 tarihinde Şirketimizce kamuya duyurulmuştur.

Şirketimizin 27 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Tebliğ hükümleri çerçevesinde h kim ortağımız VSDI'nin başvurusu incelenmiş ve

(a) 11 Aralık ila 11 Mart (dahil) tarihleri arasında toplam 1.397.837,80 TL nominal değerde paya sahip pay sahibinin satma hakkını kullanmak için başvurduğu ve bu yolla toplam 1.397.837,80 TL nominal değerli pay için satma hakkı kullandırıldığı,

(b) Şirketimizde oyda imtiyaza sahip pay bulunmadığı, bu nedenle, oy sayısı ve pay sayısının eşit olduğu,

(c) Şirketimizin tüm paylarının kaydileştirildiği ve Şirketimizin kendi paylarına sahip olmadığı,

(d) Talepte bulunan VSDI'nin, Şirketimiz sermayesinin % 98,775'ine tekabül eden 5.338.849.494,7 adet paya sahip olduğu,

(e) Hakim ortağımız VSDI dışında kalan diğer pay sahiplerinin paylarının toplamının 66.150.505,3 adet ve 661.505,053 TL nominal değerli olduğu,

(f) Satın alma bedeli olan 5,2873 TL'nin Tebliğ'in 6. maddesi ve geçici 2. maddesi kapsamında ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki 30 gün içinde borsada oluşan fiyatların ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olduğu ve

(g) yukarıdaki (f) paragrafında maddede belirlenen satın alma bedeline yeterli olacak şekilde Türkiye'de bankacılık faaliyetinde bulunma yetkisine sahip HSBC Bank A.Ş. tarafından 5.000.000 TL tutarlı banka teminat mektubu verildiği.

dikkate alınarak, hakim ortağımız VSDI'nin Şirketimizde sahip olduğu paylar dışında kalan, diğer pay sahiplerinin Şirketimizde sahip oldukları kalan (toplam 661.505,053 TL nominal değerli 66.150.505,3 adet pay) payların tamamının Tebliğ'in 5. maddesinin 7. bendi tahtında iptaline, iptal edilen toplam 66.150.505,3 adet pay yerine geçmek üzere Tebliğ hükümleri ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesi tahtında her biri bir kuruş nominal değerli 66.150.505,3 adet yeni pay ihraç edilmesine, bu ihraca ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tahtında tahsisli sermaye artırımı prosedürünün takip edilmesine ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Anonim Şirketine başvuru yapılmasına karar verilmiş, bu husus 30 Mart 2015 tarihinde Şirketimizce kamuya duyurulmuştur.
Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Nisan 2015 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne başvuru yapılmasına müteakip kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.''