Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla ilgili genel tebliğlerde değişiklik

TARİH 05 Haziran 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 69

3 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 450 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 426
Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde, 451 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 435 Sıra No’lu VUK
Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.
426 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde yapılan önemli değişiklik; bu cihazları kullanan
mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kağıt ortamında bastırma ve muhafaza etme
zorunluluğunun kaldırılmasıdır.
435 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler;
yeni nesil ÖKC’lerde banka bilgilerini de ihtiva eden mali fişin yanında banka pos slibinin
işyeri nüshaları da sadece ÖKC’den düzenlenmesi,
müşteri tarafından banka/kredi kartı ile ödeme yapılması ve fiş yerine fatura düzenlenmesi
durumunda; ÖKC’den satışın faturalı bir satış olduğunu gösterir bilgi fişi düzenlenmesi,
yeni nesil ÖKC sistemine zorunlu geçiş tarihi olan 1/1/2016 tarihine kadar mevcut EFT-POS
cihazlarının basit/bilgisayar bağlantılı ÖKC’lere bağlanması gerekliliği
şeklindedir.
450 ve 451 No’lu VUK Genel Tebliğleri ektedir.
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ ALIM SATIM BELGESİ FATURA YERİNE GEÇEN BELGE OLARAK
KABUL EDİLDİ:
3 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 452 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile;
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa dayanılarak yayımlanan Elektronik
Ürün Senedi Yönetmeliği çerçevesinde elektronik ürün senedinin her bir alım satım işlemi
için düzenlenen elektronik ürün alım satım belgesi Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi
zorunlu belgeler kapsamına alınmış olup, bu işlemlerde fatura veya ayrıca belge
düzenlenmeyecektir.
452 No’lu VUK Genel Tebliği ektedir.
SAYGILARIMIZLA.
3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 450)
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve
Teknik Özellikleri" bölümünde yer alan "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların
onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin
sağlanmış olması gerekir." cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve bölüm sonuna takip eden paragraf eklenmiştir.
“a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar.”
“c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları.”
“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici
cihaz kullanan mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş
gününün sonunda, cihazlarında “Z” raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede
muhafaza etmek zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da “Z” raporu
oluşturma zorunluluğu devam etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme
kaydedici cihazlarda elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan
mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme
zorunluluğu kaldırılmıştır.”
Tebliğ olunur.
3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 29375
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 451)
3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1- Anılan Genel Tebliğin; "1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri" başlıklı
bölümünün (k) bendinden sonra gelen ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile
banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC’nin yazıcısından
basılacaktır.
Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura
düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine,
satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi fişinin ÖKC’den düzenlenerek müşteriye
verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi
gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken asgarî bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme
usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü
dokümanlarında yer verilir."
2- Aynı Genel Tebliğin "1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi" bölümü aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları EFT-POS özellikli
yeni nesil ÖKC’lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması
zorunludur. Mezkûr tarihten evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS
özellikli yeni nesil ÖKC’leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan
yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1/8/2014 tarihine kadar
yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili firmaların bu
talepleri yerine getirmeleri zorunludur. Yetkili ÖKC firmaları, basit/bilgisayar bağlantılı
yeni nesil ÖKC’ler için söz konusu zorunluluğu en geç 1/1/2016 tarihine kadar yerine
getireceklerdir.
Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS) cihazı kullanan mükelleflere
1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti
getirildiğinden, bu mükelleflerin seyyar kullanım özelliği olan banka POS cihazı
bulundurmamaları ve kullanmamaları gerekmektedir.
Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ise,
işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili ÖKC
firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC’lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma
Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil
ÖKC’den bağımsız banka POS cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.”
Tebliğ olunur.
3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 452)
1. Giriş
10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 15
inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 12/11/2011
tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği
uyarınca elektronik ürün senedinin (ELÜS) her bir alım satım işlemi için anılan
Yönetmeliğin 7.nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK)
tarafından elektronik ortamda elektronik ürün senedi alım satım belgesi (ELÜS alım
satım belgesi) oluşturulmaktadır. Söz konusu ELÜS alım satım belgesinin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler
kapsamına alınması ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme zorunluluğu getirilmesi bu
Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2. Yetki
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde, Maliye Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve
esaslarını tespit etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile
bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin
mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik
yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya
veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik,
muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine mezkûr Kanuna göre
tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu
kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış, (4) numaralı bendinde ise “Bu Kanunun 149
uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi
beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları
konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç
ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel
kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye,
beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile
uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim
veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya”
Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Mezkûr Kanunun 149 uncu maddesinde de “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu
hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye
ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile
istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.”
hükmü mevcuttur.
Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.
3. ELÜS Alım Satımında Düzenlenecek Belge
5300 sayılı Kanun ile tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için
yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve
kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından
saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım
yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil
eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi düzenlemek ve
standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri
lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esaslar
belirlenmiştir.
Lisanslı depoculuk sisteminde; tarım ürünlerinin sınıf ve kaliteleri yetkili
sınıflandırıcı olarak isimlendirilen laboratuarlarca belirlenmekte, ardından, lisanslı
depolarda depolanmakta ve bu ürünlerin ticareti, ürünün mülkiyetini temsilen lisanslı
depo işletmesince düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
yetkilendirilen ticaret borsalarında yapılmaktadır.
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde ise basılı ürün senedi hükmünde olmak
üzere depolamak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için lisanslı depo
işletmelerince elektronik ortamda oluşturulan ELÜS’lerin kayden izlenmesi,
devredilmesi, değiştirilmesi, iptali ve güvenliğine, bu hizmetleri yürütecek kuruluşun
lisans alması, faaliyeti ile denetimine ve ELÜS’e yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve
esaslar düzenlenmiştir.
Mezkûr Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde EKK,
ELÜS’lerin sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve
yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla Gümrük ve
Ticaret Bakanlığından lisans almış anonim şirket olarak, 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde ELÜS, lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına
uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kayıt olarak tanımlanmış, 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrası ile de EKK’ya ELÜS’lerin her bir alım satım işlemi için bir ELÜS
alım satım belgesi oluşturma ve bu belgeyi alıcı ve satıcı taraflara elektronik ortamda
gönderme zorunluluğu getirilerek “ELÜS alım satım belgesi”nde bulunması zorunlu
bilgiler belirlenmiştir.
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye dayanılarak yukarıda belirtilen Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrası ile EKK’ya ELÜS’lerin her bir alım satım işlemi için düzenleme
zorunluluğu getirilen “ELÜS alım satım belgesi” Vergi Usul Kanunu uyarınca
düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bu belgenin düzenlenmesi,
gönderilmesi ve kullanımına ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır.
3.1. 5300 sayılı Kanun kapsamında lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım
ürünlerinin bu ürünleri temsil eden ELÜS vasıtasıyla alım satımında her bir el değiştirme
aşamasında EKK tarafından ELÜS alım satım belgesi düzenleneceğinden ELÜS alım
satımına taraf olanlar bu işlem için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge
düzenlemeyecek, alım satım işlemi EKK tarafından kendisine iletilen bilgilere göre
düzenlenen ELÜS alım satım belgesi ile tevsik edilecektir.
ELÜS alım satımına taraf olanların, EKK tarafından kendilerine iletilen ELÜS alım
satım belgesinin kağıt çıktılarını vergi kanunlarının öngörmüş olduğu süreler dâhilinde
muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü oldukları tabiidir.
3.2. ELÜS alım satım belgesi en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eder.
a) Düzenlenme tarihi.
b) İşlem tarihi.
c) Her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına
göre verilecek müteselsil sıra numarası.
ç) Her bir ELÜS satıcısı için her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak
üzere düzenleme sırasına göre verilecek müteselsil sıra numarası.
d) ELÜS’ü alan ve satanın;
1) Adı-soyadı/unvanı,
2) Adresi,
3) Varsa vergi dairesi,
4) T.C. kimlik numarası (vergi kimlik numarası).
e) Alım satıma konu ELÜS’ün;
1) Temsil ettiği ürünün türü, tipi, hasat yılı, lisanslı depo işletmesinin unvanı ve
ürünün depolandığı yer,
2) Temsil ettiği alım satıma konu ürün miktarı,
3) Alım satım bedeli.
f) EKK’nın;
1) Unvanı,
2) Adresi,
3) Vergi Dairesi,
4) Vergi kimlik numarası.
(Bu bentteki bilgiler dip not olarak yazılacaktır.)
g) “452 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmiştir.”
ibaresi.
4. Bilgi Verme Zorunluluğu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş EKK’ya, bu bölümde açıklanan
esaslar dahilinde, ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda (Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) aracılığıyla)
gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
4.1. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere EKK tarafından
düzenlenen her bir ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin takip eden ayın son günü
saat 24.00’a kadar BTRANS aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.
4.2. ELÜS alım satım belgesi ile ilgili olarak istenecek bilgilere ilişkin format ve
standartlar BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Bilgi verme formatında ve
standartlarında yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak belirleme gibi
değişiklikler de ayrıca BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.
4.3. Maliye Bakanlığınca bu Tebliğ doğrultusunda belirlenerek duyurulacak format
ve standartlar dışında elektronik ortamda (BTRANS aracılığıyla dahi olsa) gönderilen
bilgiler gönderilmemiş sayılacak, kâğıt ortamında verilen bilgiler hiçbir şekilde kabul
edilmeyecektir.
5. Cezai Müeyyide
Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde ilgililere Vergi
Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
6. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/7/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.