Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6728) yayımlandı.

TARİH 12 Ağustos 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 13

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN (KANUN NO:6728) YAYIMLANDI:

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan sözkonusu Kanunla; arasında vergi kanunlarının da bulunduğu bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
6728 sayılı Kanun sirkülerimiz ekindedir.
Kanun henüz tasarı halinde iken, getirilen değişikliklerden vergilerle ve harçlarla ilgili olanlarına 29
Haziran 2016 tarihli 2016/73 sayılı sirkülerimizde yer vermiştik. Vergi ve harçlarla ilgili
değişikliklerin bir bölümünün bugünden itibaren yürürlüğe girdiği hususuna özellikle dikkat
edilmelidir.
Kanunu ana başlıklar itibariyle aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
İCRA VE İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
İcra ve İflas Kanununun iflas ertelemesi ile ilgili 179. , 179/a, 179/B Maddelerinde değişiklik
yapılmış, aynı konuda 179/c Maddesi eklenmiştir. (6728 sayılı Kanunun İlk 4 Maddesi) Yapılan
değişikliklerin uygulanması hakkında da Geçici 12. Madde eklenmiştir. (6728 sayılı Kanunun 6.
Maddesi) Öte yandan, 31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi uyarınca olağanüstü halin devamı süresince iflas ertelenmesi
talebinde bulunulamayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Aynı Kanunun konkordato ile ilgili 287. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. (6728 sayılı Kanunun 5.
Maddesi)
PASAPORT KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ:
Pasaport Kanununa eklenen Madde ile Bakanlar Kurulunca belirlenen hadleri aşan tutarda ihracat
yapan firma yetkililerine belli suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla hususi damgalı pasaport
verilmesi imkanı sağlanmaktadır. (6728 sayılı Kanunun 7. Maddesi)
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK:
Anılan Kanunun 22. Maddesi ile bazı kamu kurumlarınca hak sahiplerine yapılacak ödemelerden ve
harca tabi bazı işlemlerde işlemi yapmadan önce ilgiliden Maliye Bakanlığı tahsil dairelerine borcu
olmadığına dair belge aranılması zorunluğu getirme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Bakanlık bu yetkisini tutar ve kapsam olarak Tahsilat Genel Tebliğleri ile kullanmış bulunmaktadır.
Bu defa tasarı ile; ödeme yapmadan önce bu belgeyi arayacak kamu kurumlarının kapsamı
genişletilmiştir. (6728 sayılı Kanunun 8. Maddesi)
GİDER VERGİLERİ KANUNU BSMV HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK:
Girişim sermayesi yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasasında yaptıkları
işlemler nedeniyle elde ettikleri paraların BSMV den istisna edilmesi öngörülmektedir. (6728 sayılı
Kanunun 9. Maddesi)
Banka ve finansman şirketlerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere
iade ettikleri tutarlara ait BSMV yi iadenin gerçekleştiği dönemde hesapladıkları BSMV den
indirebilmeleri imkanı getirilmesi öngörülmektedir. (6728 sayılı Kanunun 10. Maddesi)
GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 11, 12, 13, 14,15,16 ve 17. Maddelerinde Gelir Vergisi Kanununda yapılan
değişiklikler yer almaktadır. Bunları ayrı bir sirkülerimizde ele alacağız.
VERGİ USUL KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerinde Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler
yer almaktadır. Bunları ayrı bir sirkülerimizde ele alacağız.
DAMGA VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 23, 24, 25, 26,27,28 ve 29. Maddelerinde Damga Vergisi Kanununda yapılan
değişiklikler yer almaktadır. Bunları ayrı bir sirkülerimizde ele alacağız.
HARÇLAR KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. Maddelerinde Harçlar Kanununda yapılan
değişiklikler yer almaktadır. Bunları ayrı bir sirkülerimizde ele alacağız.
EMLAK VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
Teşvik belgeli yatırımlarla ilgili geçici muafiyetler getirilmiştir. Ayrı bir sirkülerimizde yer
verilecektir. (6728 sayılı Kanunun 39. ve 40. Maddeleri)
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
Teşvik belgeli yatırımlarla ilgili avantajlı düzenlemeler yapılmıştır. Ayrı bir sirkülerimizde yer
verilecektir. (6728 sayılı Kanunun 41. ve 42. Maddeleri)
KDV KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 43. ve 44. Maddelerinde KDV Kanununda yapılan değişiklikler yer almaktadır.
Bunları ayrı bir sirkülerimizde ele alacağız.
ELEKTRONİK İMZA KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ:
5. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. (6728 sayılı Kanunun 45. Maddesi)
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54. Maddelerinde bu Kanunda yapılan
değişiklikler yer almaktadır. Bunlar arasında aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar beyanname
ile birleştirilmesine yönelik hükümler de mevcuttur
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 55, 56, 57, 58 ve 59. Maddelerinde bu Kanunda yapılan değişiklikler yer
almaktadır. Bunları ayrı bir sirkülerimizde ele alacağız.
5746 SAYILI AR-GE KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ:
Bu Kanuna 3/A Maddesi eklenmiştir. (6728 sayılı Kanunun 60. Maddesi)
ÇEK KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 61, 62, 63, 64 ve 65. Maddelerinde bu Kanunda yapılan değişiklikler yer
almaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;
Çek üzerine MERSİS numarası ve düzenleyen gerçek kişi ise TC Kimlik Numarasının yazılması
gereklidir. (Çek sahibi ile düzenleyen farklı kişiler ise ayrıca düzenleyenin TC No’su da gerekli)
Türk Ticaret Kanunu değişikliği ile de yabancı bankalarca basılan çekler hariç karekodlu çek
kullanımı zorunlu hale getirilmiş olup, lehdarın teslim aldığı karekodlu çeki sisteme kaydetmesi
gerekmektedir.
TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:
6728 sayılı Kanunun 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73. Maddelerinde bu Kanunda yapılan
değişiklikler yer almaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
Şirket kuruluşunda tacir tarafından kullanılacak olan ticaret unvanı ve bunun altına atılacak imzanın
notere gitmeden ticaret sicilinde onaylanması imkanı getirilmiştir.
Şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluşunda düzenlenecek belgelerin notere gitmeden ticaret
sicilinde imzalanmasına imkan sağlanmıştır.
Tür değiştirme işlemlerinde kolaylık sağlamaya yönelik değişiklik yapılmıştır.
Çekte bulunması gereken unsurlarla ilgili 780. Maddeye ilaveler yapılmıştır. (Karekod ve seri
numarası gibi) Kanuna eklenen Geçici Madde uyarınca; 31 Aralık 2016 dan sonra bankalarca çek
sahiplerine karekod ve seri no’su olmayan çek yaprağı verilmeyecektir.
FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ:
Damga vergisi ve harç istisnası ile ilgili 37. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Ayrı bir sirkülerimizde
ele alınacaktır. (6728 sayılı Kanunun 74. Maddesi)
ESKİ YILLARA AİT TEMİNAT MEKTUPLARININ TASFİYESİ:
Genel Bütçeli idarelerce alınmış olup, 10 yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya
gelir kaydedilemeyen 500 TL alındaki teminat mektuplarının bankalara iadesi hükmü yer
almaktadır. (6728 sayılı Kanunun 75. Maddesi)
GEÇİCİ MADDE:1
Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup ayrı bir sirkülerimizde ele alınacaktır.
YÜRÜRLÜK MADDESİ:
Kanunun 76. Maddesidir.
SAYGILARIMIZLA.