Vergi levhasının internetten alınması unutulmamalıdır

TARİH 05 Mayıs 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 64

VERGİ LEVHASININ İNTERNETTEN ALINMASI UNUTULMAMALIDIR:

2011 yılında yayımlanmış olan 408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiş olup, yapılan düzenlemeleri aşağıda kısaca hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Alınması ve Bulundurulması:

Vergi levhaları; gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerin verilmesini takiben Gelir İdaresi Başkanlığı’nca oluşturulacak ve mükellefler tarafından (ya da 3568 sayılı yasaya göre yetki sahibi meslek mensupları aracılığıyla) internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve işyerlerinde bulundurulacaktır.

Vergi levhaları ayrıca vergi dairesine ve 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek mensuplarına imzalattırılmayacak ya da tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden alınırken sistemin vereceği onay kodu tasdik olarak kabul edilecektir.
Vergi levhasının internetten alınarak yazdırılma süreleri aşağıdaki şekildedir:

Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında Sermaye şirketleri 1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında
Yıl içinde yeni işe başlayanlar 1 ay içinde Özel hesap dönemine tabi olanlar Beyanname verme süresi sonundan itibaren 1 ay içinde Beyannamelerini süresinden sonra verenler ile özel hesap dönemine tabi olanlar vergi
levhası içeriğini internet vergi dairesindeki menüyü kullanarak kendileri oluşturacaktır.

Asılması ve Yayımlanması:

Vergi levhasının asılma zorunluluğu olmayıp, isteyenler işyerlerine asabilecek ve web sahifelerinde yayımlayabilecektir.

Bulundurulacağı Yerler:

İşyerlerinin; merkezlerinde, şubelerde, satış mağazalarında, çiftçilerin yazıhanelerinde, ücret karşılığında eşya ya da yolcu taşıyanların taşıtlarında bulundurulacaktır. Mükellefler, internet vergi dairesinden ihtiyaçları kadar sayıda çıktı alabilecektir. Ancak, birden fazla reyon yada katta faaliyet gösteriliyorsa her kat veya reyon için ayrı ayrı vergi levhası alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

Vergi Levhasındaki Bilgilerin Değişmesi:

Unvan, adres, vergi dairesi, ana faaliyet kodu ve faaliyet türünde bir değişiklik olması halinde mükellefler yeni vergi levhalarını internet vergi dairesine girerek kendileri oluşturacak ve yeni levhanın çıktısını alarak işyerlerinde bulunduracaklardır.

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hatırlatma amacıyla ekte sunulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.

27 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27946
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 408)
1. Giriş
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler 1421, 1432, 1463, 1774 ve 2725 Sıra
No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 2246 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
yapılmıştır.
6111 sayılı Kanunun7 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı
merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından
kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak
zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma
zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik
ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine
ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.
2.Kanuni Dayanak
Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit
usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe
kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını
gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye
Bakanlığınca belli edilir.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi levhası uygulamasına
ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
2.1. Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar
2.1.1. Gelir Vergisinde
l. Ticari kazanç sahipleri,
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında
sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
3. Serbest meslek erbabı,
Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı
ayrı vergi levhası alınacak ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde her bir ortak
için ayrı ayrı bulundurulacaktır.
2.1.2. Kurumlar Vergisinde
l. Anonim şirketler,
2. Limited şirketler,
3. Eshamlı komandit şirketler,
2.2. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler
Mükellefin;
a) Adı ve soyadı,
b) Ticaret unvanı,
c) İş yeri adresi,
ç) Vergi kimlik numarası,
d) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
e) Vergi türü,
f) İşe başlama tarihi,
g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde)8,
ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için
tahakkuk eden vergiler,
i) Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.
Vergi levhasının muhtevası (Ek:1) de gösterilmiştir.
2.3. Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması
Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin
verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından
söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet
vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.
Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra,
mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca
yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir
veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri
için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi
mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar
yazdıracaklardır. Yazdırılan vergi levhalarının bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan
yerlerde bulundurulması mecburidir.
Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına
imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen
vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi
levhasının tasdiki hükmündedir. Yukarıda sayılan meslek mensuplarının da vergi
levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacakları tabiidir.
Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi
levhalarında bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah
kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi
levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi
hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden
itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları
vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.
Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, beyanname
verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü
kullanmak suretiyle vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklar ve bu Tebliğin
2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır. Beyanname verilme tarihinin
kanuni süresinden sonra ancak 31 Mayıstan evvel olması halinde ise mükelleflerin
internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi
levhalarını bu tarihe kadar yazdırabilecekleri tabiidir.
Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği
şekilde erişebilecekleri gibi bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da internet
vergi dairesi üzerinden erişebilirler.
Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin
son gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan
menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar, bu Tebliğin 2.5.
bölümünde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.
Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik
ortamda vermeyen mükellefler vergi levhalarını beyannamelerini vermelerini müteakip
bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.
Ayrıca, mükellefler vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri
halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak
suretiyle söz konusu hatanın düzeltilmesini talep edecekler, düzeltmeyi müteakip yeni
vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturup bu Tebliğde sayılan yerlerde
bulunduracaklardır.
Diğer taraftan, mükelleflerin işlerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarının vergi
dairesine iade edilmesinin gerekmediği tabiidir.
2.4. Vergi Levhasının İsteyen Mükellefler Tarafından Asılması ve Yayımlanması
Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler
kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde
yayımlayabilirler.
2.5. Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan
bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için
açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu
veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren
mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla
kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve
bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bu Tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan
mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını
internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.
2.6. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi
Bu Tebliğin 2.1. bölümünde sayılan mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı
oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni
vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak
suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklar ve bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan
yerlerde bulunduracaklardır.
2.7. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında
Uygulanacak Ceza
Bu Tebliğe göre vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin
vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde
bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için
Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel
usulsüzlük cezası kesilecektir.
3. E-Vergi Levhası Sorgulama Hizmeti
Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgulaması
yapabileceklerdir. Münferit sorgulamalar için hizmet verecek bu uygulama ile bir
mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilerine ulaşılabilecektir. Çoklu sorgulamalar için
ise vergi levhası doğrulama hizmetinden yararlanılabilecektir.
4. Vergi Kimlik Numarası Doğrulama ve Vergi Levhası Doğrulama Hizmetleri
4.1. Vergi Kimlik Numarası Doğrulama Hizmeti
Maliye Bakanlığı, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi paylaşım servisleri aracılığıyla
vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti sunabilir. Bu hizmet ile fatura düzenleme veya
diğer işlemlerinde muhataplarının vergi kimlik numarasına ihtiyaç duyan kurum ve
kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası
anahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin, vergi kimlik numarasının
doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığını ve unvanını sorgulayabileceklerdir.
4.2. Vergi Levhası Doğrulama Hizmeti
Özel/kamu kurum ve kuruluşları, bu hizmeti kullanarak kendilerine sunulan vergi
levhasının onay kodu ile vergi levhasının doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirler.
Bu hizmetten yararlanan özel/kamu kurum ve kuruluşlarına, sorgulama yaptıkları vergi
levhası güncel değilse “Bu mükellefin yeni vergi levhası bulunduğu” kendilerine mesajla
bildirilecektir. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhası gösterilecektir.
Vergi levhası doğrulaması yapılan mükellefin sorgulama anı itibariyle işi terk etmiş
olduğu durumlarda, bu hizmetten yararlananlara sorgulama yapılan vergi levhası ile
birlikte mükellefin işi terk ettiği hususu, terk tarihi de belirtilerek sorgulama sonucunda
gösterilecektir.
Maliye Bakanlığı, uygun gördüğü özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bu hizmeti vergi
kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak üzere kullandırabilir.
5. Geçiş Hükümleri ile Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları veya
vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek; yürürlükten kaldırılmış olan
tebliğlerdeki esaslara göre alınmış vergi levhaları yeni vergi levhalarının alınmasından
itibaren kullanılmayacaktır.
2010 yılına münhasır olarak, gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dâhil) ve
kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi levhalarını 1
Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden çıktı alacaklar
ve bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.
143 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Vergilerin ilanı ve vergi levhası”
başlıklı III’üncü bölümü, 146 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin I’inci
bölümünün 2/b kısmının son paragrafı, 177 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel
Tebliğinin “Vergi levhası” başlıklı II’nci bölümü, ayrıca 142 ve 272 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (4) numaralı
bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
22 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin9 Levha Asma Mecburiyeti başlıklı I-B
bölümünde “Bu suretle fiyatlarını vergi dâhil tek tutar olarak belirleyen mükellefler,
‘FİYATLARIMIZA KATMA DEĞER VERGİSİ DÂHİLDİR’ ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30
cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve
vitrinlerinin bulunması halinde; aynı ebatta, aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da
müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak
mecburiyetindedirler.” ifadesi yer almaktadır. Mezkûr Tebliğin bahsedilen bölümü, işbu
Tebliğin yayımından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre mükelleflerin söz
konusu levhayı asmak veya vitrinlerine koymak mecburiyeti bu Tebliğin yayımından
itibaren bulunmayacaktır.
Tebliğ olunur.
——————————————
1 19.02.1981 tarihli ve 17256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 16.07.1981 tarihli ve 17402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 22.10.1982 tarihli ve 17846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 09.05.1987 tarihli ve 19455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 13.04.1999 tarihli ve 23665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
6 07.04.1999 tarihli ve 23659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
7 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
8 Bu bilgi sadece e-vergi levhası sorgulama ve vergi levhası doğrulama hizmetinde yer
alacaktır.
924.05.1986 tarihli ve 19116 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.