Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı

TARİH 11 Ocak 2017
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 109

TİCARET SİCİLİ HARÇLARININ ODALARCA TAHSİLİNE İLİŞKİN G.İ.B. SİRKÜLERİ YAYIMLANDI:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanan 6 Ocak 2017 tarihli Harçlar Kanunu Sirküleri/17 aşağıda sunulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Harçlar Kanunu Sirküleri / 17
Konusu : Ticaret sicili harçlarının tahsili
Tarihi : 6/1/2017
Sayı : HK-17/2017-1
İlgili Kanunlar : 492 sayılı Harçlar Kanunu
6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile
ticaret sicili harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, 77 Seri No.lu Harçlar
Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmış, söz
konusu Tebliğin 4 üncü maddesinin son fıkrasında Başkanlığımıza verilen yetkiye istinaden, 15
No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına, 16 Seri No.lu Harçlar Kanunu
Sirküleri ile İstanbul Ticaret Odası hariç diğer tüm ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarına
ticaret sicili harçlarının tahsili konusunda yetki verilmiş bulunmaktadır.
Bu defa, İstanbul Ticaret Odasına da 9/1/2017 tarihinden itibaren ticaret sicili harçlarının tahsili
konusunda yetki verilmiştir.
Bu kapsamda, yetkilendirilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde bulunan ticaret
sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin olarak ticaret sicili harçları sadece söz konusu Odalar tarafından
tahsil edilecek olup, vergi dairelerince bir tahsilat yapılmayacaktır.
Diğer taraftan, 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan usul ve
esaslar çerçevesinde ilgili vergi dairesine ticaret sicili harçlarının tahsili hususunda başvuruda
bulunmaları şartıyla, bu Sirkülerin yayımı tarihinden sonra kurulacak ticaret odaları ile ticaret ve
sanayi odalarının da bünyelerinde bulunan ticaret sicili müdürlüğü işlemlerine ilişkin ticaret sicili
harçlarının tahsili konusunda yetkili olacağı tabiidir.
Duyurulur.