Tahsise Hazır Arsalar Yatırımcıları Bekliyor

TARİH 14 Şubat 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 72

Batman Havaalanı yolu üzerinde 100.000 metrekare büyüklüğündeki Küçük Sanayi Tesisi olması için tasarlanan alanın da bulunduğu arsalar yatırımcı bekliyor.

 

Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma ile tahsise hazır hale getirilen özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş Hazine taşınmazların kullanım hakkı 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yatırımcılara tesis edilecektir. Bahse konu arsalara, yatırım yeri tahsisi teşvikinden yararlanmak isteyen yatırımcılar başvuruda bulunabilecektir.

İçinde 100.000 metrekare büyüklüğündeki Küçük Sanayi Tesisi olması için tasarlanan alanın da bulunduğu arsaların tahsisinin üretim ve istihdam gibi çarpan etkileriyle il ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. Tahsisinde, tekstil ve hazır giyim gibi istihdam potansiyeli yüksek sektörlerin öncelikli olarak değerlendirileceği arsaların toplam yüzölçümü 382.441 metrekaredir.

Batman’ı cazibe kenti haline getirmek için uğraş verilen süreçte, yatırım için uygun arsa üretiminin istihdam verileri ile göze çarpan tekstil ve hazır giyim sektörünü büyüme evresine geçirecek önemli bir adım olarak öngörülmektedir.

Milli Emlak Müdürlüğü’nün ilgili duyurusu aşağıdadır.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma  Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3'üncü maddesi ve 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte gerçek ve tüzel kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.

Son başvuru tarihi 20.03.2012 saat 17:00’dır.

Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin tüm bilgiler 0 (488) 213 90 45 numaralı telefondan alınabilir.

Defterdarlık web sitesi için tıklayınız.

 

1-Yatırım Yeri Tahsisi Teşvikinden Yararlanacak Yatırımcılar ve Yararlanma Şartları;

a- Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

b-İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, bu taşınmazlara İdaremizce takdir edilen rayiç değerin Tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, Turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan, (Ancak, toplam sabit yatırım tutarı 500.000,00 TL’ den az olmamakla birlikte Bölge bazında desteklenecek sektörler için bu Usul ve Esaslarda belirtilen Asgari Yatırım tutarları ve kapasitelerinden de az olamaz)

c-Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

ç-Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini (%20) karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan,

d-Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

e-Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı On Milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

f-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

2-  Bu usul ve esaslarda belirtilen teşvikten; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri ve 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar yararlanamaz.

3- İlanın (1).  ila  (11). sırasında yer alan taşınmazlar üzerinde, yapılacak yatırım türünün imar planında kullanım amacına uygun olması gerekir.

4- İlanın (1).  ila  (11).  sırasında yer alan taşınmazlar üzerinde, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre yasak olan  bina ve tesisler yapılamayacağı gibi, yapılacak bina ve tesislerin etrafına 2 metre yüksekliğinde ihata duvarı veya fens telinin yapılması gerekmekte olup, ayrıca yapılacak bina ve tesislerin projelendirilmesinden sonra Hmax (en fazla bina yüksekliği) uçuşa engel kriterler kapsamında (parselin 6 derecelik köşe koordinatları ile birlikte) olup olmadığı hakkında yetkili komutanlık olan Diyarbakır 2’ nci Hava Kuvveti Komutanlığından uygun görüş alınması zorunludur.

5-İlanın (12). ila (17). sırasında yer alan taşınmazlar üzerinde yapılacak tarım dışı amaçlı yatırımlar için, yatırımcılar tarafından yatırım aşamasında Batman İli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden tarım dışı kullanım izninin alınması gerekmektedir.   

Başvuru Şekli ve Bilgiler:

 

1-Yatırımcıların,  Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak,  Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek–6 da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 1.000,00.- TL (Bin TL) yatırıldığına dair makbuzu kapalı zarf içinde Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ilanda belirtilen tarih ve saate kadar teslim etmesi gerekmektedir.

2-Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisine ve hangi tür yatırım için  irtifak hakk

ı tesis edilmek üzere ön izin verileceğine dair karar; anılan Usul ve Esasların 14 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.

3-İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz mal için yatırımcı tarafından imar planları ile imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir. İlk yıl irtifak hakkı bedelleri taşınmazların emlak vergisine esas bedellerinin %1’i esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

4-Yatırımcılar başvuru süresini geçirmemek kaydıyla taleplerini posta aracılığı ile de yapabilirler. Ancak, postadan doğabilecek gecikmelerden dolayı idare ya da komisyon sorumlu değildir.

5-Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgiler, www.batmandefterdarligi.gov.tr  ile www.milliemlak.gov.tr adresinden ve 0 (488) 213 90 45 numaralı telefondan alınabilir.

Kaynak: http://www.batmanayatirim.com/?g1=haberler&g2=250&g3=tahsise-hazir-arsalar-yatirimcilari-bekliyor