Nakdi sermaye teşviki sağlandı

TARİH 07 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 67

Nakdi sermaye artışlarına ve kuruluştaki nakdi sermaye ödemelerine kurumlar vergisi teşviki sağlandı.

NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINA VE KURULUŞTAKİ NAKİ SERMAYE ÖDEMELERİNE KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKİ SAĞLANDI:

7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesine 1 Temmuz 2015 ten itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir:
“ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, bu hükümlerden faydalanmak isteyenlerin sermaye artışını veya şirket kuruluşunu bu tarih sonrasına ertelemeleri gerekmektedir.
Nakdi sermaye dışındaki sermaye artışları indirim hükümlerine tabi değildir. Özsermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi, ayni sermaye artışları, birleşme, devir ve bölünme nedeniyle yapılacak sermaye artışları kapsam dışındadır.
Ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerden borç almak kredi kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler de indirim uygulamasından yararlanamayacaktır. (Ortakla ilişkili kişi; ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade etmektedir)
İndirim; sermayenin ödendiği ay tam ay sayılmak suretiyle ödenen nakit tutara TC Merkez Bankasında ilgili yıl için açıklanan TL cinsinden ticari krediler için ağırlık ortalama ticari kredi faiz oranları tatbik edilmek suretiyle (ödendiği tarihten) yıl sonuna kadar hesaplama yapılacak ve bulunan tutarın yarısı indirime esas alınacaktır. Kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan tutardan sonraki yıllarda da istifade etmek mümkündür.
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacaktır.
SAYGILARIMIZLA.