Muhtasar beyanname ve KDV beyannamesinde değişiklik yapıldı

TARİH 12 Şubat 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 112

MUHTASAR BEYANNAME VE KDV BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

Muhtasar beyanname ve KDV beyannamesi formatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

1. MUHTASAR BEYANNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİK:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi başlıklı web sahifesindeki duyuru aşağıdaki şekildedir:

03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. “

2. KDV BEYANNAMESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi başlıklı web sahifesindeki duyuru aşağıdaki şekildedir:

“03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik KDV1 beyannamesinde dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. Bilindiği üzere, 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile; DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kayıtlı teslimlerindeki KDV iade hesaplamalarına yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır. İade tutarının hesaplanmasına sınırlama getiren bu değişiklikler 28 Mayıs 2014 tarihli 37 no’lu sirkülerimizde açıklanmıştır.

Özetle belirtmek gerekirse; DİİB kapsamında KDV ödemeksizin gerek yurt içinden ve gerekse yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacaktır. Yukarıdaki beyanname değişikliğinin bu düzenleme çerçevesinde yapıldığını anlıyoruz. Öte yandan, DİİB kapsamında eşdeğer ürün kullanan firmalarda da gerek iadenin talep edileceği zaman ve gerekse iade tutarının hesabına yönelik sınırlamalar mevcuttur.

Diğer taraftan duyuruda belirtilmemekle birlikte, güncelleme sonrası KDV beyannamesinin indirimler bölümünde bir değişiklik daha yapıldığını görmekteyiz. Şöyle ki; KDV beyannamesinin “İndirimler” bölümüne “Önceki Döneme Ait Miktarda Değişiklik Varsa Bu Tablo Doldurulacaktır” açıklaması ile yeni bir tablonun ilave edilmiştir. Önceki dönemden devreden indirilecek KDV tutarı değiştiriliyor ve bu yeni tablonun doldurulması gerekiyorsa önceden Yeminli Mali Müşavirliğimizden görüş alınmasını özelikle öneririz.Bu bölüme yazılacak bir tutarın bazı durumlarda mükellefin vergi incelemesine alınmasına hatta cezalı tarhiyata muhatap olmasına bile neden olabileceğini düşünüyoruz.

SAYGILARIMIZLA.