Kanuni temsilcilerin sorumluluğunda bazı hükümler iptal edildi.

TARİH 06 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 71

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Mükerrer 35. Maddesinde kanuni temsilcilerin (örneğin; anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin) sorumluluğu ile ilgili hükümler yer almaktadır.

Madde aşağıdaki şekilde idi:

“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır.

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.

Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”

Ancak, 3 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Esas: 2014/144, Karar: 2015/29 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararıyla söz konusu Maddenin 5. ve 6. Fıkraları iptal edilmiştir.

İptal edilen Fıkralar aşağıdaki şekildedir: “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” Maddenin kalan dört Fıkrası ise yürürlüktedir. İptal kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150403.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150403.htm Öte yandan; Vergi Usul Kanunu’nun 10. Maddesine göre kanuni temsilcilerin kendilerine düşen ödevleri yerine getirmemeleri nedeniyle mükelleften veya vergi sorumlusunun malvarlığından alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar bu ödevlerini yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin varlıklarından alınmaktadır. Bu hüküm de yürürlüktedir.

SAYGILARIMIZLA.