Gümrük alacaklarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı

TARİH 25 Ağustos 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 16

GÜMRÜK ALACAKLARININ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 6736 Sayılı Kanun
Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.
Tebliğ ile; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü
doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari
para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 6736 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul
ve esaslar belirlenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 3.Maddesine göre “Gümrük Vergileri” deyimi; ilgili mevzuat
uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade etmektedir.
Kanundan yararlanmak isteyenlerin Ekim ayı sonuna kadar başvurması gerekmektedir.
Tebliğ aşağıda, tebliğ ekleri ise sirkülerimiz ekindedir.

SAYGILARIMIZLA.

25 Ağustos 2016
PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ
YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında
gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri
tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler,
gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden
yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alacak: 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer
kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,
b) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre
belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile
gümrük vergileri toplamını,
c) Kanun: 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanunu,
ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını,
1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim
oranlarını,
ifade eder.
(2) Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2016 yılı Ağustos ayı için uygulanması
gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, 2016 yılı Temmuz ayı için belirlenen Yİ-ÜFE
aylık değişim oranı esas alınır.
Kesinleşmiş alacaklar
MADDE 4 – (1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan
ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 19/8/2016 tarihi itibarıyla (bu tarih
dâhil) kesinleşen;
a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan
gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i
alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme
alacakları ve aslı 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla
bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve
4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle
gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari
para cezalarının %50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla cezaların kalan %50’sinin,
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve
varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilir.
(2) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında
birinci fıkranın (a) bendi hükmü uygulanır.
(3) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların
yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır.
(4) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, 19/8/2016 tarihi itibarıyla yargı kararı ile
kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için
mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu
alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar
için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımlandığı tarih
kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde
ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları
MADDE 5 – (1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan
ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla;
a) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz
geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; gümrük vergilerinin % 50’si ile,
b) Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin
kalan % 50’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen idari para
cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) 19/8/2016 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş
ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan
tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.
İtiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar
MADDE 6 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri
geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep
süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine
ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde,
19/8/2016 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
(2) 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın;
a) Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin %
20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan %
80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para
cezalarının tamamının,
b) Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen gümrük
vergilerinin tamamı, terkin edilen gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutarlara ilişkin faiz,
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla, terkin edilen gümrük vergilerinin kalan %80’i, faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilir. Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde
Tebliğin 5 inci maddesi hükmü, kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise
onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için 5 inci madde hükmü
uygulanır.
Kesinleşmemiş idari para cezaları
MADDE 7 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari
para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;
a) Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olması
veya Tebliğin 4 üncü maddesine ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi şartıyla tamamının,
b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından 5
inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, 6 ncı maddenin ikinci
fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %10’unun, (b) bendinde
belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin edilen
cezanın %10’unun Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan
cezaların,
c) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin
verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama
kısmen bozma kararı olması hâlinde, onanan kısım için, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının
(b) bendindeki esaslar çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki oranların yarısının,
bozulan kısım için %25’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla kalan cezaların,
tahsilinden vazgeçilir.
(2) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili
olarak 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, 6 ncı maddenin
ikinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın %5’inin, (b) bendinde
belirtilen safhada bulunanlarda tasdik edilen ceza tutarının %30’unun, terkin edilen
cezanın %5’inin, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %15’inin,
kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen
tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın %30’unun, terkin edilen
cezanın %5’inin, bozulan kısmın %15’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen
ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilir.
Çeşitli hükümler
MADDE 8 – (1) 5 ila 7 nci maddelere göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak
olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 19/8/2016 tarihinden (bu tarih dâhil)
önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.
(2) 19/8/2016 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma
sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da 5 ila 7 nci madde
hükmünden yararlanır.
(3) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanılması için söz konusu maddeler kapsamına
giren alacaklara karşı 19/8/2016 tarihinden sonra dava açılmaması veya kanun yollarına
başvurulmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır.
(4) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak Kanunda
belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tahakkuka göre belirlenen
alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, 19/8/2016
tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, tahakkukun tasdikine ilişkin olması
hâlinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.
(5) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlananlar, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun peşin ödeme indirimi
hükümlerinden yararlanamazlar.
Kendiliğinden yapılan beyanlar
MADDE 9 – (1) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili
gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük
idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz
yerine 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla
faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Başvuru şekli ve süreler
MADDE 10 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/10/2016
günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-1’de belirtilen forma uygun olarak
başvuruda bulunmaları şarttır.
(2) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren alacakların
yapılandırılmasına ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine yapılır.
(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı
ayrı başvurulur.
(4) Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular
gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı
idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru
ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı
belirtilir.
(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru
belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise
başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi
olarak dikkate alınır.
(6) Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir
para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. Ancak, aynı idarece takip edilen birden fazla para
cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda,
yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 11 – (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak
kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası,
ticaret unvanı, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde
kayda alınır.
(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular
gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.
(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının
veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda,
başvuru süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından
başka gümrük idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük
idaresine gönderilir. Bu şekilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra
uyarınca kayda alınır.
(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin
yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan
reddedilmez, borçluya Tebliğin 23 üncü maddesine uygun, davadan vazgeçme dilekçesi
veya dilekçelerinin gönderilmesi için 31/10/2016 günü mesai bitimine kadar süre verilir.
Bu sürenin sonunda dilekçenin veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda
başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.
(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru
kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre Tebliğin
18 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme
planı hazırlanır.
(6) Kabul edilen başvurular kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgiler Bakanlığa
(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirilir.
(7) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarelerine
verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine
gönderilir.
(8) Taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerince gerekli idari önlemler alınır.
(9) Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin kayıtlar ilgili programlar
üzerinden güncellenir.
(10) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin referans niteliğindeki
örnekler EK-2’de yer almaktadır.
Ödeme süresi
MADDE 12 – (1) Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2016
yılı Kasım ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit
taksitte ödenmesi şarttır.
(2) İlk taksitin 2016 yılı Kasım ayı içinde ödenmesi gerekir. Bu tarihten daha önce
yapılacak ödemeler kabul edilir.
(3) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde
süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
Süresinde ödenmeyen taksitler
MADDE 13 – (1) Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden
yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya
eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve
vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(2) Alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde
borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti
MADDE 14 – (1) 19/8/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde
ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerine
ilişkin olarak ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;
a) Vade tarihinden, 19/8/2016 tarihine kadar gecikme zammı yerine,
b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması hâlinde, bu faizin
hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı
ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.
(2) Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde
gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve
aslı 19/8/2016 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak
kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) 19/8/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük
vergileri üzerinden;
a) Vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı
yerine,
b) Gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı
oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Bu tutarın Kanunda
öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para
cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(4) Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz ve
gecikme zamlarından, 19/8/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kısmen tahsil edilmesi
durumunda;
a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme
zammı yerine,
b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate
alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır.
Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE
tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmaz, kalan gecikme
zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil
edilmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faizden red ve iade yapılmaz.
Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE
tutarından az olması halinde ise, ödenecek tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan
gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz düşülmek suretiyle tespit edilir. Bu
şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi
halinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir.
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil
edilecek tutarın tespiti
MADDE 15 – (1) 19/8/2016 tarihi itibarıyla, gümrük yükümlülüğü doğmuş, idari itiraz
süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan veya ilk derece yargı
mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük
vergilerine ilişkin tahakkuklarda alacak tutarı, gümrük vergilerinin % 50’si ile bu tutar
esas alınarak gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile 19/8/2016 tarihi arasında
kalan süre için hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının toplanması ile bulunur.
(2) Bu madde uyarınca yapılacak hesaplamalarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde,
19/8/2016 tarihi itibariyle tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
(3) 19/8/2016 tarihi itibarıyla, ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş
ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi
geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin
tahakkuklarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 19/8/2016 tarihi itibarıyla
tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
(4) 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda,
alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen açıklamalara göre
belirlenir. 19/8/2016 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik
kararı olması hâlinde ise, alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde
yapılan açıklamalar dikkate alınarak belirlenir.
Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması
MADDE 16 – (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta
esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.
(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme
zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılır.
(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın
vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son
günlerine rastladığı hâllerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan
başlamak suretiyle hesaplanır.
(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları EK-3 sayılı
tabloda yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık
değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi
değer olarak dikkate alınır. Belli bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim
oranlarının toplamları eksi değer olması hâlinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer
’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.
(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı
yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak
madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.
Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar
MADDE 17 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hâllerde, bu
sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri:
A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.
(2) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran
iflas ve aciz hâlleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık
değişim oranı da uygulanmaz, bu hâllerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.
Taksitlendirmede katsayı uygulaması
MADDE 18 – (1) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara 19/8/2016
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca % 50
indirim yapılır.
c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, Kanunun ilgili maddelerinde yer alan hükümler
saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit
taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha
kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
ç) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar
MADDE 19 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte
olan ve vadesi 31/12/2011 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 19/8/2016
tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince
takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak
suretiyle;
a) Tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların,
b) İdari para cezalarında 80 Türk lirasını aşmayanların,
c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,
ç) Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 100 Türk lirasını aşmayanların,
tahsilinden vazgeçilir.
(2) Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilen alacaklara ilişkin ek tahakkuk ve ceza karar
kayıtları, “3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmiştir.” notu düşülerek, ilgili programları
üzerinden kapatılır.
Tecil edilen alacakların yapılandırılması
MADDE 20 – (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
hükümlerine göre 19/8/2016 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar
hariç olmak üzere, Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına
giren alacakların, 19/8/2016 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar
uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan
taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden
yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için
tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme
tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan
taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu
Tebliğ hükümleri uygulanır.
(2) Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla 19/8/2016 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı,
gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
(3) Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Kanuna göre
ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi
hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu
talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre
ödenmesine engel teşkil etmez.
İade edilmeyecek alacaklar
MADDE 21 – (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamına giren
alacaklara karşılık 19/8/2016 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanun
kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan
tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin
Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz.
6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan gümrük alacakları
MADDE 22 – (1) 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve 19/8/2016
tarihi itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından,
borçlular talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552
sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu
şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için
anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit
tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek Kanunun ilgili
hükümlerine göre yapılandırılır.
Davadan vazgeçme
MADDE 23 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili
maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken
borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen
başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun
hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar
sürdürülmez.
(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-4’te yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük
idaresine verilir ve bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine
verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
(3) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 19/8/2016
tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile
hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar
için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri
ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.
Yetki
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip
sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Ekler için tıklayınız