Elektronik defter uygulama kılavuzu ve bazı hatırlatmalar

TARİH 05 Mart 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 74

Elektronik defter uygulama kılavuzu ve bazı hatırlatmalar

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur. Ayrıca elektronik defter konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca aşağıdaki duyuru yapılmıştır: “26.2.2015, Elektronik Defter Uygulamasının e-Defter Paketinde yer alan Teknik Kılavuz ve Genel Açıklamalar Kılavuzunda güncelleme yapılmıştır. Bu kılavuzlarda ve e-Defter paketinde yapılan güncellemeler en kısa süre içerisinde uyumlu yazılım firmaları tarafından uygulamaya konmalıdır. Dikkat edilmesi gereken husus ise Ocak/2015 veya Şubat/2015 ayına ait tüm veya kısmi beratlarını Gelir İdaresi Başkanlığına gönderen kullanıcılar geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak; ancak bundan sonraki yeni oluşturulacak defter ve beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır. Kılavuz ve e-Defter paketine ulaşmak için http://www.edefter.gov.tr/teknik.html tıklayınız.”

Elektronik defter ile ilgili olarak aşağıdaki hususları hatırlatmakta fayda görüyoruz:

Konuyla ilgili usul ve esasların düzenlendiği (2 No’lu Tebliğ ile değişik) Elektronik Defter Genel Tebliğine sirkülerimizin son bölümünde yer verilmiştir. Elektronik defter aylık dönemler itibariyle www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak oluşturulacak ve saklanacaktır. Elektronik defterler, ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar gerçek kişilerde kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalanacak, tüzel kişilerde ise kendilerine ait mali mühür ile onaylanacaktır. (Kurumlarda son ay için süre; kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadardır) Bu şekilde imzalı veya mühürlü defterler elektronik defter uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın onayına sunulacaktır. ( Elektronik defter beratı; GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyayı ifade eder) Yukarıda belirtilen süre içinde alınan Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar gerektiğinde ibraz edilmek üzere elektronik defterlerle birlikte muhafaza edilecektir. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir. (E.Defter uygulaması dışında kalan defterlerde Noter onayı devam etmektedir)

Yıl içinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili web sitesinde gerekli açıklama ve yönlendirmeler mevcuttur. http://www.edefter.gov.tr/

SAYGILARIMIZLA.