E.Defter ve e.fatura zorunluluğu genişletildi.

TARİH 24 Haziran 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 94

E.DEFTER VE E.FATURA ZORUNLULUĞU GENİŞLETİLDİ:

Bilindiği gibi; 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk
çerçevesinde bazı mükellefler elektronik fatura düzenleme ve almaya, elektronik defter
tutmaya başlamıştı.
Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 454
Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e.fatura ve e.defter zorunluluğu kapsamına
girenler genişletilmiştir.
Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve e.deftere
geçmek zorundadır:
a) 2014 veya izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler:
2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL nı aşanlar 1.1.2016 dan itibaren,
2015 ve sonraki dönemlerde bu hasılatı aşanlar ise bunu takip eden yıl değil bir sonraki yıl
başından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır. (Örnek; 2015 brüt satış hasılatı 10
Milyon TL nı aşan bir mükellef 1 .1.2017 den itibaren geçecektir)
b) ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri
nedeniyle EPDK dan lisans alan mükellefler:
Akaryakıt, bio dizel, LPG, solventler, madeni yağlar vb sözkonusu listede yer almaktadır.
(Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında
değerlendirilmeyecektir)
20 Haziran 2015 tarihinden önce bu lisansı alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1.1.2016
tarihinden itibaren,
20 Haziran 2015 tarihinden sonra bu lisansı alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, ertesi
yıl başından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır. (Örneğin; 25 Temmuz 2015
tarihinde EPDK dan bu kapsamda lisans alan bir mükellef 1.1.2016 dan itibaren, 10 Şubat
2016 tarihinde lisans alan bir mükellef ise 1.1.2017 den itibaren geçecektir)
Lisans alınan tarihte yıl sonuna 3 aydan az zaman kalmışsa, bu mükellefler dilerlerse ertesi
yıl değil, bir sonraki yıl başından itibaren e.defter ve e.fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
(Örneğin; 1 Aralık 2015 tarihinde bu kapsamda lisans alan mükellef isterse 1.1.2016 yerine
1.1.2017 tarihinde uygulamaya geçebilecektir)
c) ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler:
Kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamulleri bu listede yer almaktadır.
20 Haziran 2015 tarihinden önce bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler 1.1.2016
tarihinden itibaren,
20 Haziran 2015 tarihinden sonra bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler ise, ertesi
yıl başından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır. (Örneğin; 22 Ağustos 2015
tarihinde bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler 1.1.2016 dan itibaren, 10 Mart
2016 tarihinde ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler ise 1.1.2017 den itibaren geçecektir)
ÖTV Mükellefiyeti tesis ettirildiği tarihte yılsonuna 3 aydan az zaman kalmışsa, bu mükellefler
dilerlerse ertesi yıl değil, bir sonraki yılbaşından itibaren e.defter ve e.fatura uygulamasına
geçebileceklerdir. (Örneğin; 1 Kasım 2015 tarihinde bu listeye göre ÖTV mükellefiyeti tesis
ettiren mükellef isterse 1.1.2016 yerine 1.1.2017 tarihinde uygulamaya geçebilecektir)
E.Fatura ve e.defter uygulamasına geçme zorunluluğuna giren mükelleflerin bu
zorunlulukları; tam bölünme, devir, nev’i değişikliği sonucu devir alan, ya da yeni ortaya
çıkan mükelleflerde de devam edecektir. Bu gibi durumlarda uygulamaya geçme için işlemin
ticaret siciline tescilini takip eden aybaşından itibaren en fazla 3 aylık bir süre verilmiştir.
Mükelleflerin, e.defter ve e.fatura uygulamasına geçileceği tarihten önce gerekli
başvurularını yapıp hazırlıklarını tamamlamaları gerektiği unutulmamalıdır.
454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.
SAYGILARIMIZLA.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)
Resmi Gazete No 29392
Resmi Gazete Tarihi 20/06/2015
Kapsam
1. Giriş
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci
maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk
getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura)
uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve
ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu
oluşturmaktadır.
2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave
olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilmiştir.
a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların
imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan
lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle
bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden
mükellefler.
(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden
itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap
dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap
döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım
tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu
Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans
aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte,
lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan
kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren
elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını
aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.'nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli
başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter
tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 2: 1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2016 hesap
dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda
(B) Ltd. Şti.'nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp
hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016)
izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter
tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 3: (C) A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle
EPDK'dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıştır. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce
lisans alan (C) A.Ş.'nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp
hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-
Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 4: (E) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/5/2016 tarihinde bağlı bulunduğu vergi
dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet
tesis ettirmiştir. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar
nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (E) A.Ş.'nin, e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek
için 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını
tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura
uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 5: (F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2015 tarihinde bağlı bulunduğu vergi
dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet
tesis ettirmiştir. Bu durumda, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar
nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) A.Ş., mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap
döneminin başlangıcı olan 1/1/2016 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile
31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını
tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutup ve e-Fatura
uygulamasına geçebileceği gibi; söz konusu uygulamalara 31/12/2016 tarihine kadar (bu
tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren
de geçebilecektir.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde
yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında
elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve
yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan
veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda
ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter
tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret
siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya
ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura
düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura
olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve
gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri
www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri
Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Tebliğ olunur.