E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

TARİH 24 Haziran 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 86

E-YOKLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 453 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde; Vergi Usul Kanununun 132/A maddesi hükümlerine istinaden uygulanacak olan
e-yoklama sistemine dair düzenlemelere yer verilmiştir. 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle ülke
genelinde e-yoklama uygulamasına geçilecektir. Söz konusu genel tebliğ aşağıdadır.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 453)
Resmi Gazete No 29392
Resmi Gazete Tarihi 20/06/2015
Kapsam
1. Giriş ve Yetki
Günümüzde gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin
ve hızlı şekilde kavranması ve kayıt altına alınması tüm vergi idareleri açısından büyük önem arz
etmektedir. Bu nedenle yoklama faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için
gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, bu faaliyetlerin dinamik ve organize bir
yapıda yürütülmesi ve gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esaslarının belirlenmesi zorunluluk
haline gelmiştir.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 127 nci maddesinde mükellefleri ve
mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olarak
tanımlanan yoklama faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve sonuçlarının etkin bir
şekilde izlenebilmesi amacıyla 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Vergi
Usul Kanununa aşağıda hükümlerine yer verilen 132/A maddesi eklenmiştir.
"Vergi Usul Kanunu Madde 132/AYoklama
neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan yoklama fişi ile
aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan "yoklama fişi" ile de kayıt altına
alınabilir. Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla
imzalanır. Yoklama fişinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini
temsil eden ve yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz
bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanır.
Maliye Bakanlığı elektronik ortamda kayıt altına alınan yoklama fişleri ile birinci fıkrada belirtilen
formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre, elektronik imza veya diğer
güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalanması usul ve esaslarını belirlemeye, bunları internet
de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere
göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek yoklama faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve
esasları belirlemeye yetkilidir."
Söz konusu hükümlerin Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, elektronik yoklamaya
ilişkin belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmaktadır.
2. Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Tebliğde geçen;
Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
Benzersiz Kod: Elektronik ortamda düzenlenen e-yoklama fişinin değiştirilemeyeceğini güvence
altına alan ve sadece düzenlenen fişe ait tekil numarayı,
E-Yoklama Fişi: Elektronik ortamda yapılan yoklama faaliyetleri sonucunda düzenlenen fişi,
E-Yoklama İmza Formu: Seri-sıra numarası ihtiva eden, e-yoklama fişini temsil eden, benzersiz
kodun üzerine yazıldığı formu,
Elektronik İmza Araçları: E-yoklama fişinin nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından
elektronik ortamda imzalanmasını sağlayan nitelikli elektronik sertifika veya mali mührü,
Elektronik Yoklama Sistemi: Yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin elektronik ortamda
yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan delil niteliğindeki verilerin (resim,
video, koordinat vs. dahil) Başkanlık ve ilgilisine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan sistemi,
Mali Mühür: 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 397 Sıra Numaralı
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK-BİLGEM KamuSM
bünyesinde oluşturulan elektronik sertifika alt yapısını,
Nitelikli Elektronik Sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu
maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
ifade eder.
3. Elektronik Yoklama Sistemi
Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya
yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile
yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik
imza araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu şekilde hazırlanacak
olan bilgi ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında ilgili kişilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir
nedenle elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu işlemler genel hükümler
doğrultusunda yerine getirilecektir.
3.1. E-Yoklama Fişi
3.1.1. E-Yoklama Fişinin Oluşturulması ve İmzalanarak Onaylanması
E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından yoklama faaliyetinin amaç ve içeriğine göre
belirlenmiş iş kuralları çerçevesinde, mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulur.
Yoklama sırasında tespit edilen hususlar, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine mobil cihaz
ekranında ön izleme yaptırılmak suretiyle okutulur ve doğruluğu noktasında karşılıklı olarak
mutabık kalınması halinde;
a. Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması durumunda; nezdinde yoklama
yapılan kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fişi imzalanır,
b. Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunmaması durumunda; yoklamaya
ilişkin özet bilgilerle benzersiz kodun üzerine yazıldığı e-yoklama imza formu, tarih yazılmak
suretiyle yoklamaya yetkililer ve nezdinde yoklama yapılan kişi veya yetkilisi ile birlikte karşılıklı
olarak ıslak imza ile imzalanır.
Yukarıda belirtildiği şekilde nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan eyoklama
fişi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci
tamamlanır.
3.1.2. E-Yoklama Fişinin İmzalanmadan Onaylanması
Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi
bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse bu durum mobil cihaz üzerinde ve e-yoklama imza
formunda kayıt altına alınır. Bu durumda yoklama fişi yoklamaya yetkili memur tarafından başka
bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanır ve e-yoklama imza formunun bir örneği
ilgilisine bırakılır.
3.2. Elektronik Yoklama Fişlerinin İletilmesi
E-yoklama fişi, internet vergi dairesi üzerinde yer alan "Elektronik Yoklama Görüntüleme"
menüsünden görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. Aynı şekilde bağlı bulunulan vergi dairesi/mal
müdürlüğüne mükellef ya da yetkilisi tarafından başvurulması halinde kağıt ortamında bir
örneği verilir. Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında nezdinde yoklama yapılana
veya yetkilisine ulaşılamazsa, e-yoklama fişinin çıktısı alınarak mükellefin bilinen adresine 7 gün
içerisinde gönderilir.
4. Yoklama Faaliyetinin Elektronik Ortamda Yapılamaması
Yoklama faaliyetinin teknik imkansızlık ya da yapılacak işin niteliği gereği elektronik ortamda
yapılamaması halinde, yoklama fişi kağıt ortamında üç örnek olarak düzenlenir ve nezdinde
yoklama yapılana veya yetkilisine imzalatılır. Nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi bulunmaz
veya imzadan imtina ederse durum fişe yazılır. Yoklama fişlerinin birinci örneği nezdinde
yoklama yapılana veya yetkilisine bırakılır. Bunlar bulunmazsa ilgilisine 7 gün içerisinde
gönderilir.
5. Uygulamanın Başlama Zamanı
Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanmasına 1/9/2015 tarihinde başlanılacaktır.
Tebliğ olunur.