Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı değişti.

TARİH 15 Aralık 2014
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 83

14 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği ile, bu bankaca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10,5 olarak değiştirilmiştir.

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin dönem sonlarında alacak ve borç senetleri için yapacakları reeskont işlemlerinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemleri için belirlediği faiz oranını esas almaları ve iç iskonto yöntemini uygulamaları gerekmektedir. 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince vadeli çekler de reeskont uygulamasında alacak ve borç senedi olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285 inci maddelerine göre alacak ve borç senetleri için yapılacak reeskont işlemlerinde (senette faiz oranı yazılı değil ise) % 10,5 oranı dikkate alınacaktır. (Eski oran % 11,75 idi.)

Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda ise, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranının değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.
Reeskont uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki hususları kısaca hatırlatmak istiyoruz:

Alacak ve borç senetlerinin reeskonta tabi tutulması işlemi mükellefin isteğine bağlıdır. Ancak, mükellef alacak senetlerini reeskonta tabi tuttuğunda borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak zorundadır. (Banka, banker ve sigorta şirketlerinde ise reeskont işlemi zorunludur)

Alacak senetlerinin reeskontu işlemi dönem karını azaltırken, borç senetlerinin reeskontu ters yönde etki yapmakta diğer bir ifadeyle dönem karını arttırmaktadır. Diğer taraftan, reeskont işlemi mükellefe nihai bir vergi avantajı sağlamamakta sadece (ertesi yıla isabet eden vade farkının ve faizin )gelir ve giderin ertesi yıla ötelenmesine yol açmaktadır. Nitekim, ilgili yıl sonunda reeskont yoluyla gelir ve gider yazılan tutarlar ertesi yıl ters kayıtla kapatılacak olup, bir önceki yılın aksi yönünde kurum kazancını etkileyecektir.

Reeskont işleminin (banka, banker ve sigorta şirketleri dışında) isteğe bağlı olduğundan hareketle mükelleflerin bu hususları da dikkate almaları uygun olacaktır.

Reeskont işlemi 238 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen iç iskonto yöntemiyle hesaplanacaktır:

F= A - {A x 360/[360+(m x t)]} F: Hesaplanan iskonto tutarı A: Senedin nominal değeri t: Senedin vadesine kalan gün sayısı m: İskonto (faiz) oranı

SAYGILARIMIZLA.