BİNGÖL

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yetmiş altıncı sırada yer alan Bingöl ili, Türkiye´nin az gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 41 ´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 31) ve sanayi (yüzde 28) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 18,5 ile sanayi il´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur. Ancak il´in Türkiye içindeki imalat sanayi paylarına bakıldığında işyerinin yüzde 0,09, istihdamın ise yüzde 0,04 gibi çok küçük paylar aldığı görülmektedir.

Sanayisi yok denecek kadar az olan Bingöl İl´inde, çalışma sonuçlarına göre, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "hayvancılık" ve "metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) ve ihracat göstergeleri ile gerçeklesen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. Grafikleri incelendiğinde, GSİS verilerine göre sektör il içinde öne çıkarken, il içindeki sektörel payı, Ülke içindeki payından küçük olmuştur. İhracatta ise hem il´de öne çıkmış, hem de sektör payı Türkiye´deki sektör payından oldukça yüksek olmuştur. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünleri sektörlerinin ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin imalatı sektörü, ihracat il içi yüzde ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Bu sektörde "süsleme yapı taşının kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" alt sektörü daha öndedir.

Bir sanayi şehri olmayan Bingöl ilinde, sanayinin yok denecek kadar az olması, gıda ile metalik olmayan mineral ürünleri sektörünün temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik küçük ölçekli yatırımlardan oluşması bu iki imalat sanayi sektörünü öne çıkarmıştır.

Ayrıca, hayvancılık sektörü, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat göstergelerinde öne çıkan diğer bir sektör olmuştur.

Öte yandan yıllık imalat sanayi anketinde, Bingöl ilinde sanayinin küçük olması nedeniyle ile ait özel sektör işgücü verimliliği bilgileri yoktur.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; hayvancılık, madencilik, metalik olmayan mineral ürünleri ve arıcılık öne çıkarken, gerçeklesen teşviklerde sadece gıda sektörü yer almış; yabancı sermaye yatırımlarında ise hiç bir sektör yer almamıştır.

BİNGÖL İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Hayvancılık

3 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı