BELEDİYE BAŞKANI 2009 YILI HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

TARİH 26 Nisan 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 69
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2009 yılı faaliyet raporu doğrultusunda 2009 yılı hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Bartın Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2009 yılı faaliyet raporlarının kamuoyu ile paylaşıldığı bildirildi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2009 yılı faaliyet raporlarını değerlendirdi. Başkan Akın, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, belediyenin yetki, görev ve sorumluluklarının, belediye sınırları içerisinde, mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Cemal Akın, "Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli ve müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yerine getirmektir. Belediye hizmetlerini vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunmak. hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak ve hemşerilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır. Belediyemizin Başkan Yardımcısı, İç Denetçi, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Ruhsat ve Denetim, Hukuk İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Su İşleri Müdürlüklerinin bulunduğu 1 ana hizmet binası, İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası, Soğuk Hava Tesisleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binası, Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Hizmet Binası, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Garaj ve Hizmet Binası, Liman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası, Sosyal Tesisler Hizmet Binası, Kültür ve Sanat Merkezi, Kemal Samancıoğlu Etnoğrafya Müzesi, İnkum Dinlenme Tesisleri ve Belediye Personeli Dinlenme Tesisleri bulunmaktadır. Yeni hizmet binasının tamamlanması ile ayrı ayrı yerlerde bulunan hizmet birimlerinin tek binada toplanarak vatandaşımızın belediyemiz birimlerinde olan işlerinin daha kısa sürede tamamlaması sağlanmıştır" dedi. Makine ve araç parki ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Akın, "Makine ve araç parkımızda ise 52 araç, 7 adet iş makinesi, 1 adet torna tezgahı, 2 adet gaz altı kaynak makinesi, 1 adet 500 bar hava kompresörü, 1 adet kaynak motoru, 2 adet seyyar hava kompresörü, yangın söndürmede kullanılan iki adedi hidrolik merdivenli 4 adet arazöz mevcuttur. Liman İşletmesinde kılavuz ve palamar hizmetlerinde kullanılan uzun kum römorkör ve Ayşe-Beste Marine Botu ile kurtarma hizmetlerinde kullanılan Zodiack Bot, 1 adet römorkör kullanılmaktadır. Mevcut araç ve iş makinelerinin tasarruf anlayışı içerisinde kullanımı sağlanmaktadır. Belediyemizde Başkan Yardımcısı, İç Denetçi, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Temizlik İşleri, İtfaiye, Zabıta, Hukuk İşleri, Veteriner İşleri, Ruhsat ve Denetim, Ulaşım Hizmetleri, Hal, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri, Liman İşletme Müdürlükleri ve Su İşleri Şefliği ile bağlı birimleri bulunmaktadır. Belediyemizde 105 adet PC, 13 adet notebook, 16 adet nokta vuruş yazıcı, 46 adet lazer yazıcı, 4 adet Inject Yazıcı , 4 adet tarayıcı, 4 adet fax, 3 adet fotokopi makinesi, 12 adet ADSL Modem, 4 adet Server Makine, 24 switch, 8 adet el bilgisayarı ve çevre üniteleri, 1 adet video kamera, 1 adet dijital fotoğraf makinesi bulunmaktadır. Belediyemize Norm Kadro İlke Standartları çerçevesinde 217 memur, 107 sürekli işçi kadrosu tahsis edilen belediyemizde 78 memur ile 265 işçi çalışmaktadır. Sözleşmeli olarak 1 Avukat, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Çevre Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Veteriner Hekim, 1 Gıda Teknikeri ve 1 Makine Teknikeri ve 1 İşyeri Hekimimiz bulunmaktadır. 17 yönetici kadromuzdan Yazı, Ruhsat ve Denetim ile Hal Müdürü kadroları asaleten, Özel Kalem Müdürü boş olmak üzere diğer müdürlükler de vekaleten yürütülmektedir. Belediyemizce halkımızın daha refah seviyede yaşamını sürdürebilmesi için yürütülen başlıca hizmetler; yol, su ve kanalizasyon, imar ve şehircilik, şehir içi ulaşım, temizlik, itfaiye ve zabıta, ambulans, defin ve mezarlıklar, park ve yeşil alan düzenlemeleri, sosyal hizmet ve yardım, nikah işlemleridir. Belediye teşkilatının en üst amiri, belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevli olan belediye başkanıdır. Belediyemizdeki personel atamaları belediye başkanı tarafından yapılmakta, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesi kapsamında yapılan satın almalar her yıl sene başında oluşturulan Doğrudan Temin Komisyonu Başkanlığınca yürütülmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan her ihale için ise İhale Komisyonu oluşturulmaktadır. Belediyemizde görevlendirilmesi yapılan 16 harcama yetkilisi bulunmakta olup, her birimde de gerçekleştirme görevlileri mevcuttur. Belediyemizde iç denetçi ataması 2007 yılında gerçekleştirilmiş olup halen 1 adet iç denetçi görev yapmaktadır" diye konuştu. BELEDİYENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2009 yılı faaliyet raporunu açıklarken, belediyenin amaç ve hedeflerini de ortaya koydu. Başkan Akın, "Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmet ve projeleri geliştirmek ve bu konuda halkımızın katılımını ve dayanışmasını artırmak. Hizmetlerin aksatılmadan, halkın sağlık, huzur ve esenliğini düşünerek daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek, bunu yaparken de aynı zamanda belediyemiz gelirlerine sahip çıkarak, giderlerin hak sahiplerine zamanında ödemesi yaparak bütçe dengesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, klasik anlamdaki hizmetleri yapmanın ötesinde, her gün çeşitlenen ve çoğalan hizmetleri, etkin, verimli ve kalite ölçüleri içinde ve gününde yerine getirdiklerini de kaydetti.