Bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi

TARİH 02 Şubat 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 71

Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler indirildi.

ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASINI BELİRLEYEN HADLER İNDİRİLDİ:

Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olup olmayacağı Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.

İlk olarak 23 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile şirketlerin bu kapsama girmesine ilişkin kriterler belirlenmiş, 14 Mart 2014 yılında yayımlanan 2014/5973 sayılı Karar ile ilk kararda bazı değişiklikler yapılmıştı.
Bu defa, 1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7149 sayılı Karar ile 2012/4213 sayılı Kararda tekrar bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, bağımsız denetime tabi olma kriterleri arasında sayılan aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı tutarlarının bir önceki karara göre düşürülmüş olduğu görülmektedir.

2012/4213 sayılı Karar uyarınca:

Karar ekindeki (I) No’lu listede sayılan şirketler başkaca bir hususa bakılmaksızın doğrudan bağımsız denetim kapsamındadır. (Örneğin; sermaye piyasası araçları borsada işlem gören şirketler, bankalar, sigorta şirketleri)
Karar ekindeki (II) sayılı listede sayılan şirketler ise tek başına veya bağlı ortaklıkları, ve iştirakleri ile birlikte sözkonusu listede sayılan sınırları aşıyorlarsa bağımsız denetime tabidir (Örneğin; en az % 25 i derneklere yada vakıflara ait şirketler, bazı enerji şirketleri, yurt çapında günlük gazete yayımlayan şirketler)

Bu listelere girmeyen diğer şirketlerde ise bağımsız denetim kapsamına girip girmedikleri hususunda tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı kriterlerine bakılacaktır. Bunların eski ve yeni halleri aşağıdaki şekildedir:

2014 2015
Aktif Toplamı
75.000.000 TL 50.000.000 TL
Net Satış Hasılatı
150.000.000 TL 100.000.000 TL
Çalışan Sayısı
250 kişi ve üstü 200 kişi ve üstü

Şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte yukarıda sarı boyalı olarak belirtilmiş hadlerin en az ikisini son iki yılda da aşıyorlarsa 2015 yılından itibaren bağımsız denetim kapsamına girmiş olacaklardır. 2012/4213 sayılı Kararın 4. Maddesi bu açıdan önem arz etmektedir.

Öte yandan;
(II) sayılı listenin 3. Sırasında belirtilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi şirketlerle ilgili hadler,
(II) sayılı listenin 4. Sırasında belirtilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi şirketlerle ilgili hadler,
(II) sayılı listenin 6. Sırasında belirtilen TMSF iştirakleri ile fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerle ilgili hadler,
de yeniden belirlenmiştir.

Denetçi, şirketin olağan genel kurulunda seçilecektir. Şirketler topluluğunun denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilecektir. Bağımsız denetim yapmak üzere Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilenler denetçi olabilmektedir.

Anonim ve limited şirketlerin 2015 yılında bağımsız denetime tabi olup olmayacaklarını yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde belirlemesi ve eğer kapsama giriyorlarsa 2015 yılı genel kurullarında bağımsız denetçi (varsa ayrıca topluluk denetçisi) seçmeleri gerekmektedir. Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.

SAYGILARIMIZLA