Adalet Bakanlığı UYAP’ta elektronik tebligat uygulamasına geçti

TARİH 04 Ağustos 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 114

ADALET BAKANLIĞI UYAP’TA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇTİ:

Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) yayımlanan aşağıdaki linkte
yer alan duyurusu ile UYAP’ta elektronik tebligat uygulamasına 29 Haziran 2015 tarihi
itibariyle geçildiği belirtilmiştir:

http://www.uyap.gov.tr/UYAPta-Elektronik-Tebligat-Uygulamasi-Basladi

Bu vesile ile, elektronik tebligat hakında kısaca hatırlatma yapmak istiyoruz:
7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. Maddesi; kamu kurumlarının, yargı mercilerinin, baroların
ve noterlerin tebligatlarının elektronik ortamda da yapılabileceğini öngörmektedir. Aynı
Kanunun 7. Maddesine göre ise; anonim ve limited şirketlere elektronik tebligat yapılması
zorunludur. Zorunluluk kapsamında olmayanlar, istedikleri takdirde kapsama dahil olabilirler.
Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Kanundaki diğer usullere
göre tebligat yapılacaktır. Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine
ulaştığı tarihi izleyen 5. Günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.
Elektronik tebligat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanmış olan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde mevcuttur. Öte yandan, 25 Ağustos
2011 tarihli Resmi Gazetede de Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul
Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. ( Yönetmelikler yazımız ekindedir)
Elektronik tebligatla ilgili düzenlemeler 19 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.
Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat
çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri
zorunludur. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata
elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.(KEP)
Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet
sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek
kullanımlık şifre vasıtasıyla erişebilecektir.
Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat
adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik
tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum
tarafından bildirim yapılacaktır.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah.
Şenlik Sokak no:2 K:4 Ataşehir /İSTANBUL
Tel : 0 216 456 0779 (Pbx) Faks : 0 216 456 0682
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel : 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX : 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
2
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Konuyla ilgili düzenlemeler 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte,
kapsama giren kamu idarelerinin ve diğerlerinin kendi hazırlıklarını tamamlamaları zaman
almaktadır. Bu nedenle de kamu kurumları ve diğerleri KEP yoluyla tebligata farklı
zamanlarda geçebilmektedir. Nitekim, Adalet Bakanlığı (UYAP) bu uygulamaya 29 Haziran
2015 tarihinde geçmiştir.
Anonim ve limited şirketlerin KEP hesabı almalarının ve 7201 sayılı Kanuna göre
kendilerine tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğundan hareketle konuya
dikkat etmelerini öneririz.
NOT: Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde bir süre yer alan
taslak tebliğden; Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanununda yer alan tebligat hükümlerinden
hareketle Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve harçlar açısından kendisinin
yapacağı tebligatlarda farklı bir elektronik tebligat sistemine yönelik hazırlık yaptığı
anlaşılmaktadır. Ancak, bu tebliğ henüz kesinleşmemiştir.
SAYGILARIMIZLA.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah.
Şenlik Sokak no:2 K:4 Ataşehir /İSTANBUL
Tel : 0 216 456 0779 (Pbx) Faks : 0 216 456 0682
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel : 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX : 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
3
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi
ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik
kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler
tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik
tebligatları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Elektronik tebligat: Bu Yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda
yapılan tebligatı,
b) Elektronik tebligat adresi: Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik
tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresini,
c) Elektronik tebligat hizmeti: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat
adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve
bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması
hizmetini,
ç) Elektronik tebligat mesajı: Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile tebliğ
için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran
merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini,
d) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun
4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,
e) Hizmet sağlayıcısı: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını,
f) İdare: Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,
Merkez : Küçükbakkalköy Mah.
Şenlik Sokak no:2 K:4 Ataşehir /İSTANBUL
Tel : 0 216 456 0779 (Pbx) Faks : 0 216 456 0682
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel : 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX : 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
4
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
g) İşlem sertifikası: İdarenin veya diğer hizmet sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin işlem
verilerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikayı,
ğ) Kanun: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununu,
h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil
olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
ı) MERSİS: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil
Kayıt Sistemini,
i) MERSİS No: MERSİS tarafından verilen tekil numarayı,
j) Muhatap: Elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Olay kaydı: İdare veya diğer hizmet sağlayıcılar tarafından elektronik tebligat
hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması
zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,
l) Tebligatı çıkaran merci: Elektronik tebligat göndermek için İdare tarafından
kendilerine elektronik tebligat adresi verilen bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen kazaî merciler ile diğer kurum ve kuruluşları,
m) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan zaman
damgasını,
ifade eder.
İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Bilgi güvenliğinin sağlanması.
b) Kişisel verilerin korunması.
c) Birlikte çalışabilirlik.
ç) Hizmet kalitesinin sağlanması.
d) Uluslararası standartların sağlanması.
İKİNCİ BÖLÜM
Elektronik Tebligatla İlgili Genel Hükümler
Elektronik tebligat hizmeti
MADDE 5 – (1) Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış İdare, elektronik
tebligat hizmetini yerine getirir.
Elektronik tebligat adresi edinme
MADDE 6 – (1) Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için İdareye
başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel
tarafından kullanılacağı da belirtilir.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah.
Şenlik Sokak no:2 K:4 Ataşehir /İSTANBUL
Tel : 0 216 456 0779 (Pbx) Faks : 0 216 456 0682
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel : 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX : 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
5
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
(2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması,
işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm
birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme
işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile İdarenin sistemi arasında yapılacak
entegrasyonla sağlanır.
(3) Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli
kayıtlı elektronik posta adresi edinir.
(4) Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi
almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir.
(5) Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde
hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat
çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde
elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden
isteğe bağlı olarak yararlananların, bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır.
Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma
MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere,
elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler
elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.
(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların,
tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini
bildirmeleri zorunludur.
(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara,
elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer
usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda
yapılacağı bildirilir.
(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların,
elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler
nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu
muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli
olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu
durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik
tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.
Tebligatı çıkaran merci tarafından elektronik tebligatın gönderilmesi
MADDE 8 – (1) Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını İdare tarafından
verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla İdareye iletir.
İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi
MADDE 9 – (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare, bu mesajı zaman
damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir
hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının
sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları
da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine
iletir.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah.
Şenlik Sokak no:2 K:4 Ataşehir /İSTANBUL
Tel : 0 216 456 0779 (Pbx) Faks : 0 216 456 0682
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel : 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX : 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
6
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
(2) İdare ve hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba
iletmez, sisteminde tutar.
(3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
(4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve
gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını
tutar, bu bilgileri İdarenin sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir.
(5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli
elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.
(6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili
mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır
tutmakla yükümlüdür.
Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesi
MADDE 10 – (1) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik
posta adresi bildirilmişse, elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese, bilgilendirme
mesajı gönderilir.
(2) Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan
telefon numarası bildirilmişse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu
telefon numarasına hizmet sağlayıcı tarafından elektronik tebligat bilgilendirme mesajı
gönderilir.
(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış
olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez, hizmet sağlayıcının da ikinci fıkra
gereğince muhataptan alacağı ücretin iadesi dışında bu madde kapsamında herhangi
bir sorumluluğunu gerektirmez.
(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları hizmet
sağlayıcı tarafından tutulur.
Hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak işlem sertifikasında bulunması gerekli
hususlar
MADDE 11 – (1) İşlem sertifikasında, hizmet sağlayıcıya ait bilgiler ve hizmet sağlayıcı
adına işlem yapmaya kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir.
Muhatabın elektronik tebligatı alma usulü
MADDE 12 – (1) Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını
kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna
kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir.
(2) Hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliği almaya yetkili olan kişiye
ulaştırmayı garanti eder. Tebliği almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet
sağlayıcı tarafından yapılır.
(3) Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, Kanun hükümlerine
uygun olarak ikinci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah.
Şenlik Sokak no:2 K:4 Ataşehir /İSTANBUL
Tel : 0 216 456 0779 (Pbx) Faks : 0 216 456 0682
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR
Tel : 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX : 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
7
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması
MADDE 13 – (1) İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan
muhataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında,
25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta
Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta
hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları elektronik tebligat alma hizmetinin kullanıma
kapatılması başvurusunu İdareye yazılı olarak iletirler. Yapılan başvuruda, elektronik
tebligat adresinin hangi birim adına ve hangi yetkili personel tarafından kullanıldığı da
belirtilir.
(3) Gerçek kişiler için, hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza
kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir.
(4) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri, elektronik tebligat hizmeti alanlar
listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an, zaman
damgasıyla kayıt altına alınır.
(5) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı
engellenir ancak üç ay süreyle muhatabın erişimine açık tutulur.
(6) Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması
başvurusu yapıldığı hallerde derhal, fiziki başvurularda beş iş günü içinde muhatabın
elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesini engeller.
(7) Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar, hizmet sağlayıcılarını
değiştirebilirler, ancak elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için
başvuruda bulunamazlar.
(8) Ölüm, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat
hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili
merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın,
elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması işlemi ilgili
kurumlar ile İdarenin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik
olarak yapılabilir. Tüzel kişiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat
hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış olan tüzel kişi muhatabın, elektronik
tebligat adresinin kullanıma kapatılması konusunda da bu fıkra hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Elektronik Tebligat Hizmetiyle İlgili İdarenin ve Diğer Hizmet Sağlayıcıların Görev,
Yetki ve Sorumlulukları
Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 14 – (1) İdare, Kanunun elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve bu
Yönetmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik
tebligatları, kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırır. Ancak,
muhatap elektronik tebligat adresini İdare dışında diğer bir hizmet sağlayıcıdan almış
ise İdarenin sorumluluğu, kendine ulaşan elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla
ilişkilendirerek ilgili hizmet sağlayıcının sunucusuna ilettiği anda sona erer.
(2) İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetine ilişkin olay kayıtlarını
mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür.