6761 sayılı Kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.

TARİH 25 Kasım 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 118

6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun sirkülerimizin son bölümünde mevcut olup, vergi
ve sosyal sigorta kanunlarıyla ilgili değişiklikleri ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; sigorta prim hesabına
esas günlük kazancın üst sınırı olan günlük kazanç tutarının alt sınırının 6,5 katı, 1 Ocak 2017
tarihinden geçerli olmak üzere 7,5 katı olarak değiştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle üst sınır 1 Ocak
2017 den itibaren günlük brüt asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanacaktır. (Madde:8, yürürlük 1
Ocak 2017)
* Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen araziler, kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı
tarihe kadar Emlak Vergisinden muaf tutulmuştur. (Madde:4, yürürlük 25 Kasım 2016)
* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna
edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016) ,
* Binek otomobilleri ve diğer insan taşımak için imal edilmiş taşıtlarla ilgili ÖTV ile ilgili olarak
Bakanlar Kuruluna verilen yetki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir (Madde:7, yürürlük 25 Kasım
2016):
Eski Hali Yeni Hali
(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen
oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra
kadar indirmeye; uygulanmakta olan
oranları EURO normlarını sağlayan katalitik
konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda
yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına
kadar çıkarmaya
(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen
oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra
kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak
şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan
mallar için özel tüketim vergisi matrahını
esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu
fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst
yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri,
istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma
kapasitesi itibarıyla farklı oranlar
belirlemeye; uygulanmakta olan oranları
EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör
sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına
kadar indirmeye, kanunî oranına kadar
çıkarmaya
* Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan 6736 sayılı Kanunun 4.
Maddesi; 6736 sayılı Kanunun yayımından önce başlamış olup bu tarihten sonra sonuçlandırılan
vergi incelemeleri ve takdir işlemleri sonucunda tarh edilen vergilerin yeniden yapılandırılmasıyla
ilgilidir. Bu kapsamdakilerde, ihbarnameden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması ve
yapılandırılan borcun tamamının ya da ilk taksitinin ihbarnamenin tebliğini izleyen ayın sonunda
kadar ödenmesi şartı bulunmaktadır.
6761 sayılı Kanunla 6736 sayılı Kanuna (31 Ekim 2016 sonuna kadar tebliğ edilen ihbarnameler için
geçerli olmak üzere) eklenen geçici Madde ile 4. Madde kapsamında olup süreleri geçirenlere ek
süre tanınmıştır. (Madde:12)
SAYGILARIMIZLA.

24 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29898
KANUN
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6761 Kabul
Tarihi: 16/11/2016
MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki
ödenek aktarmaları kanunla yapılır. Ancak, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili
bir bütçe politikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe ödeneklerinin yüzde onunu
geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki
ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezî yönetim bütçe
kanununda belirlenir.
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin
yüzde yirmisine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Ancak, ihtiyaç
halinde yüzde yirmiyi aşan ödenek aktarma işlemlerini kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri
toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere yapmaya Maliye Bakanlığı, yılı yatırım
programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde
değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise
ilgili idareler yetkilidir.
Kamu idarelerinin bütçeleri içinde; personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış
tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere ödenek
aktarılamaz. Ancak, yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde
değişiklik yapılması halinde, aktarma yapılan tertiplerden diğer tertiplere ödenek
aktarılabilir.”
MADDE 2- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununun 2 ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında
yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak,
beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi
gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek,
öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmaktır.”
MADDE 3- 351 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Beslenme ve Barınma Yardımı
MADDE 23- Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında
barınan öğrencilere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılabilir.
Beslenme ve barınma yardımı, Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık
maliyetini geçmemek ve yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla
bir öğretim yılında dokuz ayı geçemez.
Yurt hizmetini sunan veya bu hizmetten yararlananların, yersiz beslenme ve barınma
yardımı ödenmesine sebebiyet vermeleri halinde bu tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten
itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte
bir ay içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre
içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye
Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenir.”
MADDE 4- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe
kadar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi
(Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5-25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendine “verilen hizmetler” ibaresinden sonra
gelmek üzere “ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma
işleri” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendine “İlk yıl için öngörülen ödenek” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yılı
merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler
hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun
12 nci maddesinin iki numaralı (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra
kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar
için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve
malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve
yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO
normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar
indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,”
MADDE 8- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 82 ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 9- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
EK MADDE 171- İstanbul’da Plato Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu
tüzel kişiliğine sahip İstanbul AyvansarayÜniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
ç) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
f) 21/4/2009 tarihli ve 2009/14944 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan ve
bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Plato Meslek
Yüksekokulundan,
oluşur.”
MADDE 10- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek İstanbul Ayvansaray
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Plato Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini
sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Plato Meslek Yüksekokulunun mal varlığı adı
geçen Üniversiteye devredilir.”
MADDE 11- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Fenerbahçe Üniversitesi
EK MADDE 172- İstanbul’da Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi
olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fenerbahçe Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi
kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Spor Bilimleri Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
d) İletişim Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 12- 3/8/2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları
kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu
tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda
bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe
girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunabilir ve bu başvurular üzerine yapılandırılan
alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken
tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan tutarları birinci
fıkrada belirtilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu fıkra
kapsamında yapılacak ödemelere Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç
ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlanılması durumunda
Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmünden yararlanılmaz.”
MADDE 13- Bu Kanunun;
a) 1 inci, 6 ncı ve 8 inci maddeleri 1/1/2017 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.