6736 sayılı Kanun kapsamında vergi alacaklarının yeniden yapılandırılması

TARİH 22 Ağustos 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 63

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736) 19 Ağustos 2016 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanun ile; vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden
yapılandırılması düzenlenmiş ve mükelleflere vergilerle ilgili bazı imkanlar getirilmiştir.
Bunu takiben, Maliye Bakanlığınca hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa
gönderilmiş olup, tebliğ ile, Kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar
belirlenmiştir.
Henüz Resmi Gazetede yayımlanmamış olan tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tebliğin son
bölümünde de eklerle ilgili linkler mevcuttur:

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/6736teblig/6736tebligbasbakanlik.
pdf

Sirkülerimizde bu düzenlemelerden; kesinleşmiş vergi alacaklarının, kesinleşmemiş veya dava
safhasında bulunan vergi alacaklarının ve inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere bağlı vergi
alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenlemelere özet olarak yer verilmiştir.
1. Kesinleşmiş Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması:
Kanunun 2. Maddesi kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili hükümleri
içermektedir.
30 Haziran 2016 tarihi ve öncesi dönemlere ilişkin ( beyana dayana vergilerde bu tarih ve
öncesinde verilmesi gereken beyannamelere ait) Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki vergi,
ceza, faiz ve zamlar, 2016 yılına ilişkin olup 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk eden VUK
kapsamındaki vergi, ceza ve faiz ve zamlar. (2016 yılı gelir vergisi 2. taksiti ile 2016 yılı Motorlu
Taşıtlar Vergisi 2. taksiti hariç) 30 Haziran 2016 ve öncesinde yapılmış tespitlere ilişkin vergi aslına
bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kapsamdadır.
Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi
geçmemiş vergi asıllarında bir indirim söz konusu değildir. Bununla birlikte, gecikme zammı ve
gecikme faizi yerine 19 Ağustos 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan
faiz anaparaya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın Kanundaki
şartlara uygun olarak ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı ceza, faiz ve zamların tamamı
silinmektedir.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları Tebliğin 1 No’lu ekinde mevcuttur. ( Başlangıç olarak vadenin içinde
olduğu ayın oranı, Kanunun yayımlandığı 2016 Ağustos için ise Temmuz 2016 ayı oranı dikkate
alınacaktır) Öte yandan, faydalı olacağı kanaatiyle söz konusu tablo excell formatında sirkülerimize
eklenmiştir.
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında ise; cezanın % 50 si ile,
gecikme zammı yerine 19 Ağustos 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan
faiz ana paraya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın
Kanundaki şartlara uygun olarak ödenmesi halinde cezanın kalan yarısı ile gecikme zammı
silinmektedir.
Kanun kapsamında olup Maliye Bakanlığınca tahsil edilen idari para cezaları ve diğer bazı amme
alacaklarının yapılandırılmasında; ana para indirimi yapılmamakta, faiz, gecikme zammı ve gecikme
faizi yerine 19 Ağustos 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan faiz ana
paraya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın Kanundaki
şartlara uygun olarak ödenmesi halinde, gecikme faiz ve zamların tamamı silinmektedir. Öte
yandan, idari para cezalarının bazılarında hesaplanan faiz tutarının cezanın 2 katını aşamayacağı
gibi özel durumların da ayrıca dikkate alınacağı tabiidir. 30 Haziran 2016 dan önce idari para cezası
kesilen ama henüz ceza tutanakları vergi dairesine intikal etmemiş olanlar da vergi dairelerine bu
tutanaklarla birlikte başvurabilecektir.
Ecrimisiller, KKDF, DFİF, YÖ Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredileri,
doğrudan gelir desteği geri ödemeleri alacakları, 2548 sy Kanun yiyecek bedelleri gibi alacaklardan
vergi dairesince takip edilmeye başlanmış olanlar da Kanunun 2. Maddesinin 1.Fıkrasının “ç” bendi
kapsamında yapılandırmaya girmektedir.
Maddede ayrıca; gümrük vergileri ve bu kapsamdaki cezalardan kesinleşmiş olanların
yapılandırılması, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarının yapılandırılması, Belediyelerin Kanun
kapsamındaki alacaklarının yapılandırılması da düzenlenmiştir.
Yapılandırma ile ilgili başvuru, ödeme şekli, şartı ve süresi Kanunun 10. Maddesinde
düzenlenmiştir. Adı geçen Maddedeki düzenlemelere 2016/95 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.
Burada çok kısa olarak bahsetmek gerekirse;
Yararlanmak isteyenler ilgili idareye Ekim ayı sonuna kadar yazılı olarak başvuracaktır. Maliye
Bakanlığına ödenecek borçlar için tebliğ ekindeki 2/A, 2/B, 2/C ve 2/D başvuru dilekçeleri
kullanılacaktır. Öte yandan, Maliye Bakanlığına olan borçlar için vergi dairesine gitme yerine posta
yoluyla ya da www.gib. gov. tr üzerinden başvuru yapılabilecektir.
Öte yandan, yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin söz konusu borçla ilgili olarak
dava açmaması ve açılan davalardan vazgeçmeleri şart olup, bu yöndeki yazılı dilekçelerinin
başvuru süresi içinde ilgili idareye ayrıca verilmesi de gereklidir. Yapılandırma başvurusunu
elektronik ortamda yapanlar da davadan vazgeçme dilekçelerini yazılı olarak verecektir.
Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere ödenecek tutarlarda, ilk taksit Kasım ayından, SGK
borçlarında ise ilk taksit Aralık ayından başlayacaktır. Talep edilirse 2 şer aylık dönemler halinde
toplam 18 eşit taksitte (36 ay) ödemek mümkündür.
Yapılandırılan borcun tamamı ilk taksit süresinde ödenirse, bu tutara 19 Ağustos 2016 ile bu
ödeme tarihi aralığı için ayrıca faiz hesaplanmaz. Borç ilk taksit süresinde tamamıyla ödenirse YİÜFE
endeksine göre hesaplanmış olan faizin üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.
Taksitle ödemede ayrıca faizlendirme söz konusudur. Yapılandırılan borç, seçilen taksit sayısına
göre aşağıdaki katsayılarla çarpılarak toplam borç bulunacak ve taksit sayısına bölünerek aylık
taksit tutarı hesaplanacaktır:
TAKSİT SAYISI UYGULANACAK KATSAYI
6 Taksit ( 12 ay) 1,045
9 Taksit ( 18 ay) 1,083
12 Taksit ( 24 ay) 1,105
18 Taksit ( 36 ay) 1,15
Kredi kartı veya vergi iade alacaklarının mahsubu suretiyle ödeme de mümkün olmakla birlikte,
iade evraklarının taksit süresi içinde tamamlanamaması gibi riskler de dikkate alınmalıdır. KDV
İade alacaklarına mahsuben yapılacak ödemelerde tebliğ ekindeki EK/2-E dilekçesi kullanılacaktır.
İlk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden 1 yıl içinde 2 veya daha azı
süresinde ödenmemişse veya eksik ödenmişse ödenmeyen tutarların son taksiti izleyen ay
sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi
şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak, ilk 2 taksit süresi içinde tam
ödenmemişse veya 1 yıl içinde 2 den fazla taksit süresinde tam ödenmemişse ve bir önceki
cümlede bahsedilen durumda ödeme yapılamamışsa (matrah ve vergi artırımı hükümleri hariç)
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Bu düzenlemelerinden faydalanmak için bir şart daha sözkonusudur (Madde:3 son fıkra) . Şöyle
ki; yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV
borçları için yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi
türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın
her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik
ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan
taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. Burada belirtilen şart; taksitlerin ödenmesiyle ilgili
olmayıp, taksitlendirme süresi içinde bu vergi türleri için verilecek beyannamelerle tahakkuk
edecek vergilerin zamanında ödenmesi şartıdır.
2.Kesinleşmemiş Yada Dava Safhasındaki Alacaklarla İlgili Yapılandırma:
Kanunun 3. Maddesinde; 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle kesinleşmemiş yada dava safhasında
olan ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyattan kaynaklanan vergi alacakları ile gümrük vergilerine
ilişkin tahakkuklarla ilgili yapılandırma hükümleri yer almaktadır.
Kapsama giren vergi, ceza, faiz ve zamlar dönemsel olarak bir önceki bölümde belirtilen şekildedir.
Vergi alacağı 19 Ağustos 2016 henüz kesinleşmemiştir yada dava safhasındadır. Alacağın ne şekilde
yapılandırılacağı bulunduğu safhaya bağlı olarak değişmektedir.
2.1. Uzlaşma Aşamasında Yada Dava Aşmasında Olup, Henüz Mahkeme Kararı Alınmamışsa:
Tarhiyat sonrası uzlaşma safhasındaki alacaklar, uzlaşmaya varılamamış ancak henüz dava açma
süresi geçmemiş alacaklar, ilk derece mahkemesinde dava açılmış olup henüz karar verilmemiş
alacaklar, ilk derece mahkemesince verilen karar üst mahkemede bozulmuş olup tekrar karar
verilmemiş durumda olan alacaklarda sağlanan avantajlar aşağıdaki şekildedir:
* Vergi aslının yarısı (%50) silinmektedir. Kalan yarısı yapılandırma kapsamında ödenecektir.
* Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinmektedir.
* Gecikme faizinin tamamı silinmektedir. Bunun yerine, vergi aslının tahsil edilecek olan yarısı
üzerinden 19 Ağustos 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplanan
faizin ödenmesi gerekmektedir.
* Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (örneğin; özel usulsüzlük cezaları) % 75 i silinmektedir.
Dolayısıyla % 25 i yapılandırma kapsamında ödenecektir.
2.2. Mahkeme Kararının Bulunduğu Ama Davanın Sürdüğü Alacaklarda:
Mahkeme tarafından karar verilmiş olmakla birlikte dava temyiz safhasında yada karar düzeltme
safhasında ise son karardan hareketle aşağıdaki şekilde yapılandırma sözkonusudur:
2.2.1. Son Karar İle Tarhiyat Tasdik Edilmişse:
Vergi aslının tamamının 19 Ağustos 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate
alınarak hesaplanacak faizle birlikte yapılandırma kapsamında ödenmesi gerekmektedir. Vergi
aslına bağlı cezalar ile gecikme faizleri ve gecikme zamlarının tamamı silinmektedir. Vergi aslına
bağlı olmayan cezaların % 50 si silinmektedir.
2.2.2. Son Karar İle Tarhiyat Terkin Edilmişse:
Vergi aslının % 20’sinin 19 Ağustos 2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate
alınarak hesaplanacak faizle birlikte yapılandırma kapsamında ödenmesi gerekmektedir. Bu
durumda vergi aslının % 80 i ile, vergi aslına bağlı cezalar ile gecikme faizleri ve gecikme zamlarının
tamamı silinmektedir. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 90 ı silinmektedir.
Verilen en son kararın bozma kararı olması halinde hiç karar verilmemiş gibi yapılandırma
hesaplanacaktır. ( 2.1. bölümü)
2.3. Diğer Hususlar:
Maddede ayrıca, gümrük vergileri, idari para cezaları ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilen diğer
bazı amme alacaklarının durumu da düzenlenmiştir.
Tarhiyat sonrası uzlaşma aşamasındaki yada tarhiyat sonrası uzlaşması sağlanamamış ama dava
süresi geçmemiş alacaklar da bu Madde kapsamındadır.
Yapılandırma açısından dikkate alınacak en son mahkeme kararı, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen
ve 19 Ağustos 2016 ve öncesinde taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.
Mükelleflerin bu hükümlerden faydalanabilmek için Ekim ayı sonuna kadar ilgili idareye yazılı
olarak başvurmaları gerekmektedir. Bu taleple birlikte dava açma hakkından ve açılmış davalardan
vazgeçilmelidir. Kullanılacak dilekçe örnekleri tebliğ ekinde 3/A, 3/B, 3/C ve 3/D olarak yer
almaktadır. İdari para cezaları için ise; 3/E-1, 3/E-2, 3/E-3, 3/E-4 dilekçeleri kullanılacaktır.
Yapılandırma sonucu tahakkuk eden borcun ödenme şekli ile, taksitlerin zamanında
ödenmemesi halinde ne şekilde işlem yapılacağı kesinleşmiş alacaklar ile aynıdır. Öte yandan;
yıllık kurumlar veya gelir vergisi, gelir yada kurumlar vergisi stopajları, KDV ve ÖTV kapsamında
yapılandırmaya gidenler, taksit süresi içinde bu vergi türleri için verecekleri beyannameler
üzerine tahakkuk eden vergilerini (bir yıl içinde ikiden fazlasını) zamanında ödeyemezlerse
yapılandırma bozulacaktır.
İlk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden 1 yıl içinde 2 veya daha azı
süresinde ödenmemişse veya eksik ödenmişse ödenmeyen tutarların son taksiti izleyen ay
sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi
şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak, ilk 2 taksit süresi içinde tam
ödenmemişse veya 1 yıl içinde 2 den fazla taksit süresinde tam ödenmemişse ve bir önceki
cümlede bahsedilen durumda ödeme yapılamamışsa (matrah ve vergi artırımı hükümleri hariç)
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Başvuru süresi içinde davadan vazgeçilmesi ve dava açılmayacağına dair yazılı beyanın ilgili vergi
dairesine verilmesi şarttır.
Yapılandırma kapsamındaki alacaklara karşılık olarak, Kanunun yayımından önce ödenmiş olan
tutarların red ve iadesi yapılmayacaktır. Ancak, Kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamındakiler
(Kesinleşmemiş dava konusu yapılmış alacaklarda vergi mahkemesince hiç karar verilmemiş olması
yada verilen kararın bozma nedeniyle mahkemeye yeniden karar verilmek üzere iade edilmesi ve
vergi mahkemesi terkin kararları durumları )hariçtir.
3. İnceleme Yada Tarhiyat Safhasında Olan Vergi Alacakları:
Kanunun 4. Maddesinde inceleme ya da tarhiyat safhasında olan vergi alacaklarının
yapılandırılmasıyla ilgili hükümler yer almaktadır.
Bu kapsama giren alacaklarda, mükellef nezdinde 19 Ağustos 2016 tarihinden önce vergi
incelemesi ya da takdir işlemi başlamış olup, 19 Ağustos itibariyle henüz sonuçlanmamış dolayısıyla
bu tarih itibariyle tarhiyat yapılmamış olması gereklidir. Tarhiyat öncesi uzlaşma aşamasında olan
ya da tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte henüz mükellefe vergi ceza
ihbarnamesi tebliğ edilmemiş olan işlemler de bu kapsama girmektedir.
Bu kapsamdaki işlemlerde iki farklı uygulama söz konusu olacaktır:
3.1. İncelemeye Alınmış Mükellefin Matrah/Vergi Artırımında Bulunması Hali:
Haklarında, 19 Ağustos 2016 den önce başlamış vergi incelemeleri ya da takdir işlemleri olan
mükellefler de matrah ya da vergi artırımında bulunabilecektir. Böyle bir durum söz konusu olursa
söz konusu incelemelerin ya da takdir işlemlerinin (artırılan vergi türü açısından) en geç 30 Eylül
2016 tarihinde sonuçlandırılması lazımdır. Aksi takdirde, bu incelemeler ve takdir işlemlerine
(artırılan matrah ve vergi türü açısından) devam edilmeyecektir. (İadelerle ilgili incelemeler ve
devreden KDV’si olanlarda bu tutarla sınırlı incelemeler hariç) İnceleme ve takdir işlemlerinin
sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi
kayıtlarına intikal ettirilmesidir.
30 Eylül 2016 ve öncesinde inceleme ve takdir işlemleri sonuçlandırılırsa, inceleme raporları ile
takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce mükellefçe
matrah veya vergi bulunulmuş olması şartıyla, inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, matrah ve
vergi artırımları ile karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonucu artırımda bulunulan tutarlar, inceleme
ya da takdir sonucu bulunan matrah farkı ya da vergi farkından fazla ise inceleme ya da takdir
sonuçlarına göre herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Buna karşılık, inceleme ya da takdir sonucu
bulunan matrah ya da vergi farkı, mükellefin artırımda bulunduğu tutarları aşıyorsa aradaki fark
kısım için tarhiyat yapılacaktır. Mükellefin bu fark kısım için yapılan tarhiyat hakkında Kanunun
inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerle ilgili 4. Maddesinden ayrıca yararlanma hakkı
mevcuttur.
İnceleme sonucu bulunan KDV farkı yılın sadece belli ayı ya da aylar içinse, vergi artırımı yapılan
yıla ait KDV 12 ye bölünerek aylık artış bulunacak ve bu tutar inceleme sonucu ile karşılaştırılacak
işlem yapılacaktır.
Matrah veya vergi artırımının, iade veya devreden KDV ile sınırlı olan incelemeyi engellemediği
hususuna da dikkat edilmelidir. Diğer taraftan bazı hallerde matrah ve vergi artırımının geçerli
olmadığı (sahte belge düzenleyenler gibi) hususu da unutulmamalıdır.
3.2. İncelemeye Alınmış Mükellefin Matrah/Vergi Artırımında Bulunmaması Hali:
Matrah artırımı yapmayan mükelleflere inceleme ya da takdir sonucunda tarh edilen vergi ve
cezalar ile matrah/vergi artırımı yapılmış olsa bile inceleme sonucunda (en geç 30 Eylül 2016 de
sonuçlandırılan incelemeler için) matrah/vergi artırımı tutarını geçen matrah/vergi farkı kısmı için
tarh edilen vergi ve cezaları için Kanunun 4. Maddesine göre yapılandırma söz konusudur.
Bu yapılandırmanın sağladığı avantajlar aşağıdaki şekildedir:
* Vergi aslının yarısı (%50) silinmektedir. Kalan yarısı yapılandırma kapsamında ödenecektir.
* 19 Ağustos 2016 tarihine kadar işleyen gecikme faizinin tamamı silinmektedir. Bunun yerine,
vergi aslının tahsil edilecek olan yarısı üzerinden Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak 19
Ağustos 2016 tarihine kadar hesaplanan faizin ödenmesi gerekmektedir.
*Yukarıdakiler dışında ayrıca, 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, dava açma süresinin sonuna
kadar gecikme faizi hesaplanmakta ve bunun da yapılandırma kapsamında ödenmesi
gerekmektedir.
* Vergisi aslına bağlı cezaların tamamı silinmektedir.
* Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (örneğin; özel usulsüzlük cezaları) % 75 i silinmektedir.
Dolayısıyla % 25 i yapılandırma kapsamında ödenecektir.
Kanunun bu maddesi kapsamındaki yapılandırmalarda başvuru ve ödeme süreleri genel
düzenlemelerden farklıdır. Şöyle ki; bu kapsamdaki yapılandırmadan faydalanmak isteyen
mükelleflerin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı
olarak başvurmaları gerekmektedir. (Tebliğ ekindeki EK:4/A dilekçesi) Bu maddeye göre
yapılandırılan alacakların, ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer
aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şarttır. Peşin ya da 6 taksitle ödeme
durumlarında Kanunun 10. Maddesindeki genel hükümler ayrıca dikkate alınmalıdır. (Taksitle
ödemeye bağlı ayrıca faizlendirme ya da peşin ödeme faiz indirimi)
Bu hükümlerden yararlananların ayrıca uzlaşma hükümlerinden de faydalanması mümkün değildir.
İlk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden 1 yıl içinde 2 veya daha azı
süresinde ödenmemişse veya eksik ödenmişse ödenmeyen tutarların son taksiti izleyen ay
sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi
şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak, ilk 2 taksit süresi içinde tam
ödenmemişse veya 1 yıl içinde 2 den fazla taksit süresinde tam ödenmemişse ve bir önceki
cümlede bahsedilen durumda ödeme yapılamamışsa (matrah ve vergi artırımı hükümleri hariç)
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
3.3. Pişmanlık Yada Kendiliğinden Verilen Beyannamelerle İlgili Yapılandırma:
Kanunun aynı Maddesinin 9. Fıkrasında yapılan bu düzenlemenin kapsamına giren vergiler
dönemsel olarak önceki bölümlerde belirtilenlerle aynıdır. Bu kapsamdaki beyannameler
Ekim ayı sonuna kadar verilebilecektir.
Sağlanan avantajları şu şekilde özetleyebiliriz:
* Pişmanlıkla verilen beyannamelerde; pişmanlık zammı yerine 19 Ağustos 2016 tarihine kadar YİÜFE
aylık değişim oranlarına göre faiz hesaplanmaktadır. Vergi aslında bir indirim yoktur. Vergi
cezaları silinmektedir.
* Kendiliğinden verilen beyannamelerde; gecikme faizi yerine 19 Ağustos 2016 tarihine kadar YİÜFE
aylık değişim oranlarına göre faiz hesaplanmaktadır. Vergi aslında bir indirim yoktur. Vergi
cezaları silinmektedir.
Pişmanlıkla beyan hükümlerinden yararlanmak isteyenler tebliğ ekindeki EK:4/B dilekçeyi,
kendiliğinden verilen beyannameler kapsamında yararlanmak isteyenler EK:4/C dilekçeyi
kullanacaktır.
Emlak vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik tahakkuk ettirilen mükellefler de, emlak vergisi
ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı için bu hükümlerden faydalanabilecektir.
Damga vergisi gibi matrah ya da vergi artırımı kapsamına girmeyen vergiler için Kanunun bu
hükümlerinden istifade edilmesi uygun bir çözüm olarak gözükmektedir.
Pişmanlıkla ya da kendiliğinden verilen beyannameler üzerinde bu Kanun maddesi kapsamında
yapılandırılan alacakların ödenme süresi ve şekli Kanun kapsamında yapılandırılan kesinleşmiş
alacaklar ile aynıdır.
SAYGILARIMIZLA.