6728 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda ve Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler.

TARİH 16 Ağustos 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 88

6728 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda ve Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler.

6728 SAYILI KANUNLA VERGİ USUL KANUNUNDA VE EMLAK VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER:

Sirkülerimizde; 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6728) ile Vergi Usul
Kanununda yapılan değişikliklerden önemli gördüklerimize yer verilmiştir.

1. VERGİ USUL KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:

1.1.Vergilerle İlgili Yeni Bir Düzenleme “İzahaDavet” (6728 sy Kanun Md:22):
Vergi incelemesi başlanmadan ya da takdir komisyonuna sevk edilmeden önce vergi dairelerince
mükellefin vergi kaybına neden olduğuna dair ön tespitler varsa (ihbar da olmaması şartıyla)
mükellef konuyla ilgili olarak yazıyla izaha davet edilecektir. Bu gibi durumlarda pişmanlık
müessesesinden yararlanmak mümkün bulunmamaktadır.
Mükellef 15 gün içinde yazılı izahta bulunduğunda şu sonuçlar doğabilecektir:
Mükellefin izahı idarece kabul görürse vergi incelemesi ya da tarhiyat söz konusu olmayacaktır.
Yada, 15 gün içinde beyannamesini düzeltir yada hiç vermemişse verir ve gecikme zammıyla
birlikte vergisini aynı sürede öderse vergi ziyaı cezası, verginin % 20 si olarak kesilecektir.
Sahte belge kullanma fiiliyle ilgili ön tespit varsa; “izaha davet” müessesesi; sahte veya yanıltıcı
belge tutarının her bir belge tutarıyla 50.000 TL’yi geçmemesi ve ilgili yılda mükellefin toplam mal
ve hizmet alışının % 5 ini aşmaması kaydıyla söz konusu olabilecektir. Bunu aşan sahte veya
muhteviyatı yanıltıcı belge kullanma fiilleri ile diğer sahte belge düzenleme gibi diğer kaçakçılık
suçları ise “izaha davet” kapsamı dışında tutulmaktadır.
1.2.Muhtasar ve sigorta aylık prim ve hizmet belgesinin “Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi”
olarak tek beyannamede birleştirilmesine bağlı olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk fişinin, mükellefe veya elektronik ortamda
beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği
hükmü eklenmiştir. (6728 sy Kanun Md:18)
1.3. Vergi Usul Kanununa göre kaçakçılık fiilini işleyenlerin 6 yıl süreyle hiçbir vergi teşvik ve
desteğinden yararlanamayacağı yönündeki hüküm kaldırılmıştır. (6728 sy Kanun Md:20)
1.4.Elektronik ortamdaki bildirim ve formlar sürenin sonundan başlayarak 3 gün içinde verilirse
özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanacaktır. (6728 sy Kanun Md:21)

2. EMLAK VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ:

2.1. Yatırım teşvik belgesi kapsamına inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden
yılbaşından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf tutulacaktır. (6728 sy Kanun Md:39)
2.2. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için edinilen veya tahsis edilen araziler
yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisinden muaf olacaktır. (6728 sy Kanun Md:40)
Emlak Vergisi Kanunu değişiklikleri 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

SAYGILARIMIZLA.