6645 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler

TARİH 28 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 85

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 No’lu İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile muhtelif Kanunların yanı sıra;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda (Madde 1-7 arası), Gelir Vergisi Kanununda (Madde:8 ve 9) , 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda (Madde:23-28 arası), 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda (Madde:31 ve 32),
4857 sayılı İş Kanununda (Madde:34-40 arası), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda (Madde:44- 59 arası) değişiklikler yapılmıştır.

Düzenleme ve değişikliklerin bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

Madde:25 ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Ek. 4. Maddede; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payının teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle %1 olarak alınmasına yönelik hükümler
bulunmaktadır.

Madde:28 ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 15. Maddede; Maddedeki şartlar kapsamında çalıştırılanlara ait sigorta primi işveren hissesinin belli süreyle Fondan karşılanmasına yönelik hükümler yer almaktadır.

Madde:45 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30.Maddesinin 3. Fıkrasının “b” bendindeki % 15 i “ ibaresi “% 10 u” şeklinde değiştirilmiştir. (5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra tekrar çalışmaya başlayanlar ile ilgili bent)

Madde:46 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80.Maddesinin 2. Fıkrasının “b” bendi yürürlükten kaldırılmıştır. (İşverenin sigorta primine esas kazancının çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancından daha düşük olamayacağı hükmü)

Madde:56 ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 63. Maddede; kendi adına bağımsız çalışan ve geçmiş dönem prim borcu bulunanlarla ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Madde:8 ile Gelir Vergisi Kanununun asgari geçim indirimi ile ilgili 32. Maddesinde değişiklik yapılmış, Madde:9 ile Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlere ilişkin 40.Maddesine aşağıdaki 11 No’lu bent eklenmiştir: “11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).” Yapılan düzenlemelerin yürürlük tarihlerine dikkat edilmelidir. (Madde:88)

SAYGILARIMIZLA.