6637 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapıldı

TARİH 07 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 77

Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin bazılarına ana başlıklarıyla aşağıda yer verilmiştir:
Nakdi sermaye ödemelerine Kurumlar Vergisi teşviki getirilmiştir. Düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmektedir. (6637 sayılı Kanunun 8.Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.Maddesine eklenen “ı” bendi)
Vergi Usul Kanunu’nun elektronik ortamda tebligat ile ilgili Maddesine eklenen hüküm ile; elektronik ortamdaki tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacaktır. (6637 sayılı Kanunun 5.Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 107/A Maddesine eklenen fıkra)
Vergi Usul Kanunu’na elektronik yoklama ile ilgili Madde eklenmiştir. (6637 sayılı Kanunun 6.Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 132/A Maddesine eklenen fıkra)
ÖTV Kanunu’nun diplomatik istisna ile Maddesinin kapsamı genişletilmiştir. ( 6637 sayılı Kanunun 4.Maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 6. Maddesine eklenen ibare)
KDV Kanunu’nun uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerdeki istisna ile ilgili Maddesinin kapsamı genişletilmiştir. (6637 sayılı Kanunun 3.Maddesi ile KDV Kanunu’nun Geçici 26. Maddesindeki değişiklikler)
KDV Kanunu’na Geçici 34. Madde eklenmiş olup, böylece 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan milletlerarası anlaşma hükümleri çerçevesinde KDV den istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonu gerçekleştirenlere yapılacak teslim ve hizmetlere istisna getirilmiştir. ( 6637 sayılı Kanunun 24.Maddesi)
633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye; evleneceklere, konut sahibi olacaklara ve doğum yapanlara Devlet katkısı ve yardımı yapılmasına dair hükümler eklenmiştir. ( 6637 sayılı Kanunun 14., 15. ve 16. Maddeleri)
SAYGILARIMIZLA.