3 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği yayımlandı.

TARİH 21 Temmuz 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 89

3 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:
15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu genel tebliğde;
Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den
elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle
vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin TürkiyeAlmanya Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iadesi ile ilgili açıklamalar
yapılmıştır.
Genel Tebliğ aşağıda, genel tebliğ eki form ise sirkülerimiz ekindedir.
SAYGILARIMIZLA.
Başlık 3 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL
TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 29417
Resmi Gazete
Tarihi
15/07/2015
Kapsam
I. AMAÇ
Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den
elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle
vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin TürkiyeAlmanya Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade ile ilgili olarak aşağıdaki
açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
II. YASAL DAYANAK
01.01.1990 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşması 21.07.2009 tarihinde feshedilmiş ve 01.01.2011 tarihi itibarıyla
yürürlükten kalkmıştır. Almanya ile akdedilen yeni Anlaşma ise 01.08.2012 tarihinde
yürürlüğe girmiş ve “Yürürlüğe Girme” başlıklı 30 uncu maddesinde yer alan düzenlemeler
uyarınca Anlaşmanın hükümleri 01.01.2011 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için
uygulanmaya başlanmıştır. Bu hükümle, feshedilen Anlaşma ile yeni Anlaşma arasında oluşan
zaman boşluğu giderilmiştir.
Diğer taraftan, Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının “Kaynakta
Vergileme Usulüne İlişkin Kurallar” başlıklı 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; Akit
Devletlerden her birinin bu Anlaşma uyarınca kaynak Devlette vergiye tabi olmayan veya
yalnızca indirimli vergiye tabi olan gelir ödemeleri ile ilgili olarak, vergi kesintisinin hiç
yapılmaması veya yalnızca ilgili maddede belirtilen oran üzerinden yapılmasına ilişkin usulleri
belirleyebilecekleri hükme bağlanmıştır.
III. BAŞVURU SÜRESİ
Türkiye - Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci maddesinde
düzenlendiği ve 12.10.2012 tarih ve 2 Sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Sirkülerinde açıklandığı üzere, Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasının kapsamına giren gelirlerinin Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca
kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve iadenin gerekmesi durumunda,
mükelleflerin, kesilen verginin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden
dördüncü yılın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
IV. BAŞVURU USULÜ
Serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri
uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda, ödenen verginin iadesi için başvuruda
bulunacak Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin, ekte yer alan formun ilgili bölümlerini
doldurarak, Almanya yetkili makamlarından alacakları mukimlik belgesinin aslı ve noterce
veya Almanya’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesi ve varsa serbest
meslek faaliyetine ilişkin sözleşme örneği ile birlikte, Türkiye’de vergi kesintisini yapan vergi
sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.
Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları neticesinde, Türkiye dışında icra edilen
serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen gelirler nedeniyle Türkiye’de kesilen
vergilerin iade edilmesi mümkün olacaktır. Bu faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi
durumunda ise formda beyan edilen bilgiler de dikkate alınarak, Anlaşmada Türkiye’nin
vergilendirme hakkı açısından öngörülen koşulların oluşmadığının tespiti üzerine iade işlemi
yapılacaktır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan, ancak sonuçlandırılmamış olan iade
başvurularında, Almanya mukimi kişilerin Ek’te yer alan formdaki bilgileri sağlamış olmaları
halinde ayrıca bu formun doldurulması istenmeyecektir.
V. İADENİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ
Yapılacak iade işlemi, TürkiyeAlmanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 27 nci
maddesi ve 2 No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri ile iç mevzuat
hükümlerimiz çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Tebliğ olunur.