2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı

TARİH 25 Ağustos 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 89

2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri açıklandı.

2017 YILINDA UYGULANACAK BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ:

Emlak vergisi hesaplamasında dikkate alınmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare
normal inşaat maliyet bedelleri 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 68 Seri No'lu
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

Söz konusu genel tebliğ aşağıda, tebliğ ekindeki cetvel ise sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.

68 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No: 29812
Resmi Gazete Tarihi: 25/08/2016
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken
tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde
belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca
hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden
yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına
alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal
inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer
alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.