2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları

TARİH 05 Ocak 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 98

1.Yeni Damga Vergisi Tutarları:

Damga Vergisi Kanunu’na ekli “1” sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.
30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 58 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde; 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi Kanunu ekindeki “1” sayılı tabloda yer alan vergi tutarları ile asgari ve azami miktarları ile her bir kağıt için alınacak azami vergi tutarı açıklanmıştır.
Sözkonusu genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde sunulmuştur.

2.Yeni Harç Tutarları:

Harçlar Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.
30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 73 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler açıklanmıştır.
Sözkonusu genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde, harç tarifeleri ise sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
Diğer taraftan, yine aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları yeralmaktadır. Adı geçen genel tebliğ de sirkülerimizin son bölümünde mevcuttur.
SAYGILARIMIZLA.

30 Aralık 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 58)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2015 tarihinden itibaren 1.702.138,00 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.
————————————————
1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.