2015 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim ve AGİ

TARİH 06 Ocak 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 78

SİRKÜLER NO:2015/9 5/1/2015
İçindekiler:
* 2015 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu.
YENİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2014/1 sayılı Kararı uyarınca 2015 yılında geçerli olacak asgari ücretler aşağıdaki şekildedir (31 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete):
1. 2015 Yılının İlk Altı Ayı İçin ( 1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 Arası) :
GÜNLÜK
AYLIK
40,05 TL
1.201,50 TL
2. 2015 Yılının Son Altı Ayı İçin ( 1 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 Arası):
GÜNLÜK
AYLIK
42,45 TL
1.273,50 TL
NOT: 16 yaşını doldurmuş olanlar ile 16 yaşını doldurmamış işçiler için farklı ücret belirlenmemiş, tamamını kapsayacak şekilde tek asgari ücret tespit edilmiştir.
SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI DEĞİŞTİ:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. Maddesi aşağıdaki şekildedir:
“Günlük kazanç sınırları
MADDE 82- Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.
Günlük kazançları yukarıdaki fıkrada belirtilen alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.
İkinci fıkraya göre sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.
Sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.”
2015 yılı ile ilgili asgari ücret tutarları Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2014/1 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir:
1. 2015 Yılının İlk Altı Ayı İçin ( 1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 Arası) :
Aylık Tutar
Alt sınır (Taban)
1.201,50 TL
Üst sınır (Tavan)
7.809,75 TL
2. 2015 Yılının Son Altı Ayı İçin ( 1 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 Arası) :
Aylık Tutar
Alt sınır (Taban)
1.273,50 TL
Üst sınır (Tavan)
8.277,75 TL
Bu tutarlar, asgari ücret değişinceye kadar yada konuyla ilgili farklı bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olacaktır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesinde aşağıdaki hükümler mevcuttur:
"Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.
Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah.
Şenlik Sokak No:2 K:4 Ataşehir /İSTANBUL
Tel : 0 216 456 0779 (Pbx) Faks : 0 216 456 0682
İzmir İrtibat : Mithatpaşa Cad. Kutucular Apt.
No:786 K:1 D:1 P.K. 35280 Küçükyalı / İZMİR
Tel : 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX : 0 232 243 10 41
sirkuler@fkymm.com
3
FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır."
Buna göre asgari geçim indirimi (A.G.İ.) kısaca aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15
Hesaplamada, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı esas alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12’ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12’sini geçemeyecektir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2014/1 sayılı Kararı uyarınca, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 16 yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olacak asgari ücretin aylık tutarı
1.201,50 TL olmaktadır. Buna göre, 2015 yılında elde edilecek ücret gelirlerine uygulanacak olan asgari geçim indirimi hesaplamasında dikkate alınacak asgari ücretin yıllık tutarı
(1.201,50 TL * 12 = ) 14.418,00 TL olacaktır.
Bu tutardan hareketle aylık olarak uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıda belirtilmiştir:
KİŞİSEL DURUMU
AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (TL)
Bekar
90,11
Evli Eşi Çalışan Çocuksuz
90,11
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuklu
103,63
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuklu
117,15
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuklu
126,16
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuklu
135,17
Evli Eşi Çalışmayan Çocuksuz
108,14
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu
121,65
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu
135,17
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu
144,18
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu
153,19
Asgari geçim indirimi ile ilgili açıklamalar 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur.
SAYGILARIMIZLA.