2015 de Gelir Vergisi maktu had ve tutarlar indirim oranı

TARİH 05 Ocak 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 59

2015 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

287 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:
30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 287 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde sunulmuş olup anılan genel tebliğ ile yapılan açıklama ve düzenlemeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
1. 2015 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNU’NDAKİ BAZI MAKTU HAD VE TUTARLAR İLE VERGİ TARİFESİ:
Sözkonusu had ve tutarlar adı geçen genel tebliğde belirtilmiş olup, bunlardan önemli gördüklerimize kısaca aşağıda yer verilmiştir:
1.1. 2015 Yılına Ait Gelirler İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi:
A. Ücret Gelirleri İçin:
12.000 TL'ye kadar
15%
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası
20%
106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL fazlası
27%
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL fazlası
35%
B.Diğer Gelirler İçin:
12.000 TL'ye kadar
15%
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası
20%
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL fazlası
27%
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL fazlası
35%
NOT: 2014 yılında elde edilerek 2015 yılının Mart ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek olan gelirler için yukarıdaki tarifenin değil 2014 yılı tarifesinin dikkate alınacağı unutulmamalıdır.
1.2. Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı:
2014 Yılında elde edilen konut kira gelirleri için 3.300 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2015 yılı konut kira gelirleri için 3.600TL olarak tespit edilmiştir. (GVK Md:21)
1.3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:
2014 yılı için 12,00 TL (KDV hariç) olarak uygulanan sözkonusu istisna tutarı, 2015 yılı için 13.00 TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. (GVK Md:23/8)
1.4. Engellilik İndirimi Tutarları:
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 880 TL, ikinci derece sakatlar için
440 TL, üçüncü derece sakatlar için 200 TL olarak tespit edilmiştir.
1.5. Değer Artış Kazançlarına Ait İstisna:
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesinde yeralan değer artış kazançlarından bir yıl içinde sağlanan kazanç toplamının 10.600 TL sı 2015 yılı için gelir vergisinden istisnadır. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında istisna uygulanmamaktadır. (Sözkonusu istisna tutarı 2014 yılı gelirleri için 9.700 TL olarak uygulanmıştır)
1.6. Arızı Kazançlarda İstisna:
Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesinde yeralan arızi kazançlar toplamının 2015 yılı için 23.000 TL sı gelir vergisinden istisnadır. İstisna; anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) için geçerlidir. (Sözkonusu istisna tutarı 2014 yılı gelirleri için 21.000 TL olarak uygulanmıştır)
1.7.Tevkifata Tabi Olmayan Bazı Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı:
Gelir Vergisi Kanununun 86. Maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir. (2014 yılı gelirleri için geçerli olan tutar 1.400 TL dır)
2. BASİT USULDEKİ MÜKELLEFLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER:
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira tutarı sınırı ile, özel şartlara ilişkin hadler belirlenmiş, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş olan malların ticaretin yapanların 2015 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için aşmamaları gereken hadler açıklanmıştır.
Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulamasına 2015 yılında da devam edilecektir.
3. 2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI:
1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecek olup, 2014 yılında elde edilen bu gelirlere uygulanacak indirim oranı birden büyük olarak çıktığından bu gelirlerin beyan edilmeyeceği belirtilmiştir.
(Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır)
SAYGILARIMIZLA.

30 Aralık 2014 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29221
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 287)
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihindenönce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, buşekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmüyer almaktadır. Aynı maddenin (3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.
Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2015 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13.00 TL olarak tespit edilmiştir.
1.3. Engellilik İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.000 TL, diğer yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere;
- 1 numaralı bent için 84.000 TL ve 120.000 TL,
- 2 numaralı bent için 40.000 TL,
- 3 numaralı bent için 84.000 TL,
olarak tespit edilmiştir.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 10.600 TL olarak tespit edilmiştir.
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 23.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2015 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.500 TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
12.000 TL'ye kadar % 15
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin % 27
29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde % 35
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası
2. Basit Usulde Vergilendirmeyle İlgili Hususlar
2.1. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmişbulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2014 yılı için 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2015 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2014 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.
Emtianın Cinsi
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Yıllık Alım Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Yıllık Alım Ölçüsü (TL)
Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt
130.000
150.000
170.000
190.000
Şeker – Çay
106.000
130.000
120.000
160.000
Milli Piy. Bileti, Hemen
Kazan, Süper Toto vb.
106.000
130.000
120.000
160.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto– Sigara–Tütün
106.000
130.000
120.000
160.000
Akaryakıt ( LPG hariç )
150.000
160.000
190.000
220.000
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
2.2. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın,31/12/2015 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
3. 2014 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacakİndirim Oranı Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraçedilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynıdönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 10,11'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 9,74'tür.
Bu oranlar dikkate alındığında, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.
Bu kapsamda, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraçedilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Tebliğ olunur.
——————————————
1 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
2 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır
4 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.