2014 yılında uygulanacak Ö.İ.V. tutarı, KDV tutarı belirlendi

TARİH 03 Ocak 2014
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 89

1. 2014 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI:

30 Aralık 2013 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2014 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları duyurulmuştur. Sözkonusu genel tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

Öte yandan; (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için, yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5'ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. 20 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde konuyla ilgili açıklamalar yeralmıştır.

2. 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI:

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yeralan vergi tarifesi hadleri ve istisna tutarları 2014 yılı başından geçerli olmak üzere 2013 yılı yeniden değerleme oranı dikkate almak suretiyle arttırılmış olup, yeni tutarlar 30 Aralık 2013 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.