2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları

TARİH 02 Ocak 2014
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 97

2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI:

1.Yeni Damga Vergisi Tutarları:

Damga Vergisi Kanunu’na ekli “1” sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.
30 Aralık 2013 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 57 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi Kanunu ekindeki “1” sayılı tabloda yer alan vergi tutarları ile asgari ve azami miktarlar açıklanmıştır.
Sözkonusu genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde sunulmuştur.

2.Yeni Harç Tutarları:

Harçlar Kanunu’na ekli tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır.

30 Aralık 2013 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 71 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler açıklanmıştır.
Sözkonusu genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde, harç tarifeleri ise sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
Diğer taraftan, yine aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 72 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları yeralmaktadır. Adı geçen genel tebliğ de sirkülerimizin son bölümünde mevcuttur.

SAYGILARIMIZLA.


57 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No
28867 (Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi
30/12/2013
Kapsam
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 57)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.", 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılıtabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılıtabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.
----------
1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
3 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
kağıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,89)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
(41,20 TL)
2. Sulhnameler
(41,20 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
(231,10 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
(Binde 9,48)
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(41,20 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)
(14,40 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)
(8,50 TL)
ac) İyda senedi
(1,60 TL)
ad) Taşıma senedi
(0,60 TL)
b) Konşimentolar
(8,50 TL)
c) Deniz ödüncü senedi
(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
(14,40 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar
(31,80 TL)
bb) Gelir tabloları
(15,40 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri
(15,40 TL)
c) Barnameler
(1,60 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
(6,40 TL)
e) Ordinolar
(0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
(6,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler
(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
(41,20 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
(55,00 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
(27,20 TL)
bd) Muhtasar beyannameler
(27,20 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç)
(27,20 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
(55,00 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
(20,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri
(20,30 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta
prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
(32,30 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
(0,60 TL)
71 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No
28867 (Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi
30/12/2013
Kapsam
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 71)
492 sayılı Harçlar Kanununun1 mükerrer 138 inci maddesinde,
"...
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.
..."
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
EK İçin Tıklayınız.
1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
72 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No
28867 (Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi
30/12/2013
Kapsam
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 72)
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,00 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,60
(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,27
(6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı
fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 1,00
(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,36
(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 1,03
Diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,00
olarak belirlenmiştir.
Tebliğ ve ilan olunur.