TEB, ortaklıktan çıkarma ve satma hakkı tebliği kapsamında satma hakkı fiyatını açıkladı.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hakim ortağı BNP Paribas Fortis Yatırımlar satma hakkı kullanım adil bedeli ile ortaklıktan çıkarma hakkı bedeline ilişkin olarak KAP'ta bir duyuru yayınladı. Satma hakkı kullanım sürecine ilişkin duyuruda şu detaylara yer verildi:

''İLGİ: 14.11.2014, 17.11.2014, 21.11.2014 ve 16.12.2014 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları

İlgideki açıklamalarımızda; 

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde; birlikte hareket eden "Hakim Ortaklar" olarak Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ("Banka") oy hakkının %96.005'ine sahip olan hakim ortaklardan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş'nin 14.11.2014 tarihinde yaptığı ek bir pay alımı ile Tebliğ Geçici Madde 1 çerçevesinde satma ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilir hale geldiği,

- Ek pay alım tarihi olan 14.11.2014 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde (14.11.2014 - 16.02.2015 döneminde), Hakim Ortaklar dışındaki diğer ortakların, Bankamızda sahip oldukları paylarını Hakim Ortaklar'dan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş'ye satma hakkının doğduğu, - Satma hakkının kullanımına ilişkin 3 aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben en geç üç işgünü içinde Hakim Ortaklar'dan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.'nin ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak üzere Bankamıza başvuracağı, bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanım bedeli, 16.12.2014 tarihinde kamuya yapılan açıklamada da duyurulduğu üzere Tebliğ'in 6.maddesinde belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Satma Hakkı Kullanım Adil Bedel: 1 TL Nominal Bedelli Pay için 2.437 TL
Ortaklıktan Çıkarma Satım Bedeli: Tebliğ gereği, ek pay alımının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan: 2.0032 TL 

Satma Hakkını kullanmak isteyen Bankamız ortakları için başvuru süreci aşağıdaki şekildedir:

- Satma Hakkının sahip olunan tüm paylar için kullanılması gerekmektedir.

- Sahip olduğu Bankamız hisselerine ilişkin Satma Hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın taleplerini yazılı olarak www.teb.com.tr internet sitesinden de ulaşabilecekleri Ekteki "Satma Hakkı Başvuru Formu"nu doldurarak ekleriyle birlikte 09:00-18:00 saatleri arasında TEB Kampüs C-D Blok Saray Mahallesi Sokullu Cad. No: 7B Ümraniye 34768 İstanbul adresindeki Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne (Tel: 0216 635 24 63) iletmeleri veya imzalı formu adı geçen bölümün (216) 636 52 90  nolu faks numarasına veya investor.relations@teb.com.tr elektronik posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 

- Ortaklarımız söz konusu yazılı taleplerini hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşları vasıtasıyla da Bankamıza iletebilirler. Bu durumda ortaklarımızın söz konusu yatırım kuruluşlarına başvurarak Ekteki "Satma Hakkı Başvuru Formu"nu doldurmaları, form ve eklerinin ilgili yatırım kuruluşu tarafından yukarıdaki adres veya faks numarası veya elektronik posta adresi aracılığıyla Bankamızın Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmesi gerekmektedir.  

- Tebliğ hükümleri gereği ortaklığımız satma hakkı talebinde bulunan pay sahiplerinin ortaklık sıfatını araştıracaktır. Araştırma esnasında gerekli görülmesi halinde gerçek kişi başvuru sahiplerinden imza beyannamesi ya da gerçek kişi ve tüzel kişi başvuru sahiplerinden ortaklığımızın ek bilgi talebinde bulunma hakkı saklıdır.

- Satma Hakkı başvurusunda bulunan ortaklarımızın, satışa konu payları, başvuru yapmalarını takip eden en geç 3 iş günü içinde saat 16:00'a kadar Hakim Ortağın, Satma Hakkı Başvuru Formu'nda bildirilen MKK nezdindeki hesabına virmanlamaları gerekmektedir. Satışa konu payların 3 iş günü içinde saat 16:00'a kadar Hakim Ortak hesabına virmanlanmaması halinde, Satma Hakkı Başvuru Formu'nun ortak tarafından yenilenmesi gerekmektedir.  

Satma Hakkı bedeli, satışa konu payların Hakim Ortak hesabına virmanlanmasını takip eden 2 iş günü içerisinde ortakların Satma Hakkı Başvuru Formu'nda bildirdikleri hesaplarına ödenecektir.''