SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, 2014-2016 dönemini kapsayan Stratejik Planın önemli bir yol haritası olacağını söyledi.
 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, 2014-2016 dönemini kapsayan Stratejik Planı'nın önemli bir yol haritası olacağını söyledi. Ertaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
 
"30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte sermaye piyasalarımız için yeni bir dönem başlamıştır.
 
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak Kurulumuzca yapılan ikincil düzenleme çalışmaları tamamlanmış, bu düzenlemelerle birlikte sermaye piyasalarının hukuki alt yapısı büyük ölçüde yenilenmiştir. Piyasa katılımcılarının uyum süreci için yapılan ikincil düzenlemelerin bir kısmının yürürlülük tarihi 1 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir.
 
Gerek Yeni Kanun gerekse yapılan ikincil düzenlemelerde İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni hayata geçirme,  başta AB direktifleri esas olmak üzere uluslararası normlara uyum, yatırımcı haklarının korunması, şirketlerimize alternatif finansman kaynakları sunulması ve sermaye piyasası kurumlarının alt yapısının güçlendirilerek uluslararası rekabet avantajı sağlanması hedeflenmiştir.
 
Yeni  Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda bugüne kadar yapılan sermaye piyasası araçlarına, bu araçların ihracına, kamunun aydınlatılmasına, ihraççılara, yatırım hizmetlerine, kolektif yatırım kuruluşlarına, finansal raporlama standartlarına ve piyasa bozucu işlemlerin denetimine ilişkin olarak yapılan yeni ikincil düzenleme sayısı 47, mevcut düzenlemelerde revizyon işlemi gerçekleştirilen düzenleme sayısı 8, borsaların, finansal alt yapı kuruluşlarının ve diğer ilgili kurumların faaliyetlerinin yeni  Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu hale getirilmesini teminen yayımlanan  yönetmelik sayısı ise 12’dir. 
 
Kurulumuz şeffaf, adil ve hesap verebilir şekilde kamuya ve paydaşlarımıza hizmet vermeyi temel prensip olarak benimsemiştir. Bugüne kadar yatırımcılara, sermaye piyasası kurumlarına ve şirketlere yönelik kurallar belirleyen Kurulumuz ilk defa benimsediği temel prensibe uygun olarak Kurulumuzun iç işleyişini düzenlemek ve paydaşlarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan “Sermaye Piyasası Kurulu İç Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile “Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Yönetmeliği” de sırasıyla 31 Ocak 2014 ve  29 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu suretle 2013 ve 2014 yılının ilk 3 aylık dönemini kapsayan 15 aylık dönem içinde toplam 69 düzenleme yapılmış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Son olarak Kurulumuz önümüzdeki üç yıl içerisinde nasıl bir yol haritasını izleyeceğini belirleyen 2014-2016 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nı da hazırlamış ve Kurulumuz web sitesinde yayımlamıştır.
 
Stratejik Planın tüm sermaye piyasaları katılımcıları için önemli bir yol haritası niteliğinde olacağına inanıyoruz. Gelişmeler ve yeni oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde Plan sürekli izlenecek ve gerekli güncellemeler yapılacaktır. Kurulun faaliyetlerini yürütürken etkileşim içerisinde olduğu ulusal ve uluslararası tüm çevresel faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen temel amaç ve hedefler ile bu hedeflere ulaşabilmek için öngörülen stratejiler belirlenmiştir.
 
Bu çerçevede birincil amaç olarak belirlenen sermaye piyasalarının arz ve talep yönlerinin güçlendirilmesi kapsamında finansal ürün çeşitliliğinin artırılması, finansal farkındalığın artırılması ve kolektif yatırım kuruluşlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. İkinci temel amaç olarak belirlenen sermaye piyasalarında güven ve etkinliğin artırılması kapsamında düzenlemelerin uluslararası uygulamalar ve piyasa koşulları dikkate alarak sürekli güncellenmesi,  gözetim ve denetimlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve finansal piyasa altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi olarak belirlenen son amacın yerine getirilmesi için insan kaynaklarının güçlendirilmesi, finansal piyasaların daha etkin izlenmesi ve teknolojik imkânların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nu yürürlüğe koyan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bizlerden ilgi ve desteklerini esirgemeyen Başbakanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN  ve  Başbakan Yardımcımız Sn.  Ali BABACAN  ile değerli görüş ve katkılarıyla bize ışık veren tüm piyasa katılımcılarına, Kurulumuzun değerli üyelerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza emek ve katkıları için teşekkür ediyoruz.
 
Yeni sermaye piyasası mevzuatı ve Kurulumuzun 2014-2016 Stratejik Planının ülkemize, piyasalarımıza, tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. " 
 
İŞTE STRATEJİK PLANDAN SATIRBAŞLARI:
 
-Finansal ürün çeşitliliği artırılacak.
-Kolektif yatırım kuruluşlarının geliştirilmesi yönünde düzenleyici çerçeve güçlendirilecek.
-Sermaye piyasalarının ve avantajlarının bilinirliği artırılacak.
-Türev ürünlere ilişkin olarak piyasa koşullaru incelenerek araç geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
-Finansal ürünler faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar dikkate alınarak çeşitlendirilecek.
-Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme çalışmaları tamamlanacak.
-Dünya uygulamaları izleneren modern finansman yöntemleri ve ülkemizde uygulanabilirliğe yönelik çalışmalar yapılacak.
-İpotek finansmanı kuruluşları ve varlık/konut finansmanı fonları tarafından yapılacak ihraçların artırılması amacıyla bu kuruluş/fonlara işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
-Yatırım fonu katılma paylarının merkezi bir fon dağıtım platformunda işlem görebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.
-Farklı yapılarda ve farklı varlıklara yatırım yapabilen kolektif yatırım kuruluşları ve mevcut düzenlemeler gözden geçirilecek.