Kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların özkaynakları veya sermayesinden yüksek olanının 5 katını aşamayacak

SPK'nın konu ile ilgili Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğin amacı  6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçişi için ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve Kurulca çıkarılma esaslarını düzenlemek olarak belirlendi.

Daha önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olsun veya olmasın paylarını halka arz etmek üzere Kurula başvurmuş olan ortaklıklar ile halka açık ortaklıklar bu Tebliğ hükümlerine tabi olacak.

SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

    "Kanun’un 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Tebliğ kapsamında 

    1) Halka açılma öncesinde, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan ortaklıkların, esas sözleşmelerini Tebliğ hükümleri ile uyumlaştırmaları gerektiği düzenlenmektedir.
    2) Kurulumuzca beş yıl süreyle geçerli olmak üzere verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların özkaynakları veya sermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacaktır.
    3) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda yönetim kuruluna verilen beş yıllık yetki süresinin sonunda, yönetim kurulunun yeni bir süre için genel kuruldan yetki almamış olması halinde, bu ortaklıklar tarafından yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
    4) Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler sonucunda, kayıtlı sermaye tavanının her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere aşılabilmesine imkan tanınmıştır."