SPK, halka açık ortaklıkların yönetiminde etkinliğe sahip kişilerin borsada pay satışlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka açık şirketlerde yönetim kontrolü veya yönetim etkinliğine sahip ortakların borsada pay satışlarına ilişkin, satıştan önce form doldurularak Kurul'a başvurma ve kamuya duyurulması şartı başta olmak üzere bazı yeni ilke kararları aldı.

Bültende yayımlanan ilke kararı ile SPK, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin tebliği uyarınca belirlenen 1. ve 2. Grupta yer alan halka açık ortaklıklar ile kamunun pay sahibi olduğu halka açık ortaklıklar hariç olmak üzere; payları borsada işlem gören diğer ortaklıklar için daha önce tebliğlere belirlenen kurallara ilave olarak pay satışına yönelik bazı yeni düzenlemeler yapıdığını bildirdi.

Buna göre yönetim etkinliğinin “Ortaklığın oy haklarının yüzde 20’sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunması” olarak tanımlanmasına karar verildi.
Kurul, Pay Tebliği’nin 27. maddesi kapsamında borsada yapılacak pay satışlarından önce pay satış bilgi formu düzenleme yükümlülüğünün, yalnızca yönetim kontrolüne değil yönetim etkinliğine sahip ortaklar açısından da zorunlu tutulmasına, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Kurul’a yapılan başvuru tarihini takip eden en geç ikinci iş günü söz konusu başvuru hakkında ilgili ortak tarafından özel durum açıklaması yapılması gerektiğine, bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk satış işlemine, bu formların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabileceğine karar verdi.

Ayrıca bültende, Kurul'un pay satış bilgi formları kapsamında gerçekleştirilecek ilk satış işlemi de dahil olmak üzere, her bir satış işleminden asgari olarak bir iş günü önce satış miktarı belirtilmeksizin ilgili ortak tarafından özel durum açıklaması yapılması gerektiğine, gerçekleştirilecek satış işlemlerinden sonra, ilgili ortak tarafından gerçekleştirilen satışlara ilişkin günlük olarak özel durum açıklaması yapılması gerektiğine, payların toplam nominal değerinin günlük olarak satılacak kısmının, bu payların azami yüzde 10’u ile sınırlandırılmasına karar verdiği belirtildi.