Bedelli sermaye artırımlarında nakit sermaye koyma borcunun, nakit dışındaki varlıklarla mahsuplaşması yoluyla yerine getirilmesi yeniden düzenlendi.

Sermaye Piyasası Kurumu, pay tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı yayımladı. Değişiklik kapsamında önemli kararlar almaya hazırlanan SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
   
"30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan Kurulumuzun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 12 nci maddesinde, Kanun’un 12’nci maddesine paralel olarak halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan sermaye koyma borcunun ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsuben yerine getirilmemesinin esas olduğu düzenlenmiş, ayrıca bu tür sermaye artırımlarında pay alım teklifi uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 
   
Mevcut düzenlemeler kapsamında Kurulumuza yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda  nakit sermaye koyma borcunun nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesi işlemlerinin, söz konusu işlemden yararlananların pay alım teklifine rağmen gerek pay sahipleri gerekse de piyasa üzerinde olumsuz etkileri olabileceği değerlendirilmektedir. 
   
Bu çerçevede sermaye piyasalarında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hazırlanan Tebliğ Taslağı ile getirilen yeni düzenlemeler özet olarak aşağıda verilmektedir:
   
a) Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup suretiyle yerine getirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 
   
b) Halka açık ortaklık açısından nakit dışı varlık devralınması işleminin yeniden yapılandırma faaliyetinin bir parçası olması gerektiği hüküm altına alınmış, ayrıca işlem sırasında uyulması gereken farklı sayısal kriterler belirlenmiştir.
   
c) Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların paylarının ilk defa borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıllık süre geçmeden bu tür işlemleri yapamayacakları, ayrıca bu şekilde gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımlarının üç yıllık hesap dönemi içerisinde bir defa gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir. 
   
d) Bu şekilde gerçekleştirilecek sermaye artırımları nedeniyle ihraç edilecek payların, sermaye artırımının tescilinden itibaren iki yıl boyunca borsada satılamayacağı düzenlenmiştir. 
   
Tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 12.09.2014 tarihine kadar spkpaytebligtaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler."