SPK tarafından hazırlanan 5 tebliğ daha yürürlüğe girdi 1 tebliğ yürürlükten kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan Tebliğin amacı  gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına ve kurucularına, paylarının ihracına, satışına ve devrine, faaliyet esaslarına, yönetim ilkelerine, portföy sınırlamalarına, portföylerinde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine, varlıkların saklanmasına, imtiyazlı pay ihracına, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların bilgilendirilmesi yükümlülüklerine, kâr dağıtımına, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, tabi olacakları diğer yükümlülüklere ve anonim ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esasları düzenlemek olarak gösterildi.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan Tebliğin amacı, halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kar Payı Tebliği yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan Tebliğin amacı, ortaklıkların kâr payı ile kâr payı avansı dağıtımında, kâr payının korunmasında ve kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde uyacakları usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan Tebliğin  amacı, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların yatırımcılarının zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan Tebliğin  amacı, yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.