SPK 3 tebliği yürürlüğe koydu.
 
SPK tarafından hazırlanan tebliğler Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.
 
Sermaye Piyasası Kurumu Geri Alınan Paylar Tebliği yürürlüğe girdi. SPK'nın konu ile ilgili Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
 
Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi. Yeni Tebliğ'le daha önce Kurul İlke Kararı ile azami 18 ay olarak belirlenen pay geri alımlarına ilişkin program süresi payları borsada işlem gören ortaklıklar için azami üç yıl olarak revize edildi. Ayrıca bu sürenin, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında yapılan geri alımlarda beş yıla, pay ile değiştirilebilir veya paya dönüştürülebilir sermaye piyasası aracı ihraçlarında ilgili menkul kıymetin vadesine kadar uzatılması imkanı getirildi.Düzenlemeyle birlikte geri alınan payların toplam bedellerinin, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan son yıllık finansal tablolarda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacağı hüküm altına alındı.
 
Sermaye Piyasası Kurumu Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği de yürürlüğe girdi. SPK'nın konu ile ilgili Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.
 
Bu Tebliğin amacı gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemek olarak gösterildi. Tebliğ'e göre, Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilecek, GYF katılma payları nitelikli yatırımcılara satılabilecek, dendi. GYF toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması ise zorunlu tutuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkul yatırımları arsa, arazi, konut,  ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve  benzeri her türlü gayrimenkul olabilecek.
 
SPK'nın bugün yürürlüğe giren 3. tebliği olan “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Kurumsal Yönetim Tebliği için şöyle yazıldı:
 
1. Kurumsal yönetim ilkeleri SPK ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yayımlanması sebebiyle, anılan Kanunlarda yer verilen hükümler çerçevesinde revize edilmiştir.
 
2. Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı  “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği” (Seri:IV, No:41 Tebliği) yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu iki tebliğdeki hususlar yeniden düzenlenmiştir.
 
3. Paylarını ilk defa halka arz etmek üzere Kurul’a başvuran veya payları Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görecek ortaklıkların, zorunlu ilkelere uyum konusunu belirleyen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacakları hüküm altına alınmıştır.
 
4. SPKn’nun 17’nci maddesinde yer alan ve ortaklıkların ilişkili tarafları ile arasındaki işlemlere başlanmadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alma zorunluluğuna ilişkin hüküm Tebliğ’e eklenmiş ve sadece ortaklıkların değil, ortaklıkların bağlı ortaklıklarının da ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri işlemlerde aynı yükümlülüğe tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
 
5. Seri:IV, No:41 Tebliği’nde düzenlenen “Pay sahipleri ile ilişkiler birimi” başlıklı madde; Tebliğ’de “Yatırımcı ilişkileri bölümü” olarak revize edilmiş, söz konusu maddeye bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
 
6. Kurulumuzun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile düzenlenmiş olan ve “Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler” hakkındaki kararı ayrıntılı şekilde Tebliğ’de düzenlenmiştir.
 
7. Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar bu Tebliğ kapsamına alınmamışlardır.