Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan tebliğler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 
Habere göre, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyum sağlanması amacı ile hazırlanan Kurulun II-27.1 sayılı “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, Tebliğin 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlandı.
 
Tebliğ ile ilgili şöyle açıklama yapıldı:
 
1. Ülkemizde ilk defa Halka açık ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
2. Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının doğması için ulaşılması gereken oran, ortaklıktaki toplam oy haklarının %95’i olarak belirlenmiştir.
 
3. Söz konusu hakların kullanılabilmesi için ulaşılması geren oranın tespitinde, pay sahiplerinin ve birlikte hareket eden kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak sahip oldukları payları ile oy hakkındaki imtiyazlarının dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.
 
4. Ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteyen hakim ortağın, ortaklıktaki toplam oy haklarının %95’ine sahip hale gelmesini veya bu orana sahipken ek pay alımında bulunmasını takiben, bu hakkını kullanmak üzere ortaklığa başvurması gerektiği, söz konusu hakkın kullanılması için 3 aylık hak düşürücü sürenin bulunduğu düzenlenmiştir.
 
5. Halka açık ortaklık yönetim kurulunun hakim ortağın başvurusu üzerine yapması gereken işlemler düzenlenmiştir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların paylarının borsa kotundan çıkarılması için borsaya başvuracağı hususu hüküm altına alınmıştır.
 
6. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımından sonra eski payların iptali ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılmasının, payları borsada işlem gören ve görmeyen ortaklıklar için hangi prosedüre tabi olacağı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
 
7. Hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkını kullandığı ortaklıkların, Kurul tarafından resen Kanun kapsamından çıkarılacağı hükme bağlanmıştır.
 
8. Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu tarihten itibaren üç aylık hak düşürücü süre içerisinde, hakim ortak dışındaki diğer ortakların sahip oldukları payları hakim ortağa satma hakkının doğacağı belirtilerek, pay sahiplerinin satma hakkını kullanmalarına ilişkin olarak yapılması gereken işlemler belirlenmiştir.
 
9. Ortaklıktan çıkarma ve satma haklarının kullanımında ödenecek bedelin nasıl tespit edileceği. düzenlenmiştir. Buna göre satım bedelinin,
 
a) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için özetle; borsada işlem gören pay gruplarının her biri için; hakim ortak konumunun kazanıldığının veya hakim ortak konumunda bulunup ek pay alındığının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması,
 
b) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için, her bir pay grubuna ilişkin fiyatın adil ve makul olduğunun tespiti amacıyla hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen bedel, olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
 
10. Ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren iki yıl süreyle ortaklıktan çıkarma veya satma haklarının kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.
 
Ayrıca, bir diğer SPK Tebliği ile ise, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen yenilikler kapsamında ülkede ilk defa girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yasal altyapı oluşturulduğu belirtildi.
 
02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile de SPK’nın Kurula verdiği yetki kapsamında bu fonların kurulmasına, faaliyetlerine, nitelikli yatırımcılara satışına ve faaliyetlerine ilişkin esasların ayrıntılı olarak düzenlendiği bildirildi.
 
Söz konusu düzenleme ile Lüksemburg, Hollanda, Guernsey gibi başarılı uluslararası uygulamalar ile uyumlu bir yapı ülkenin sermaye piyasası mevzuatına kazandırılmış ve üst fon benzeri yapıların kurulmasına da imkan tanınmıştır, dendi.
 
Yeni "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile getirilen düzenlemeler özetle şu şekilde oldu:
 
1. Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) portföy yönetim şirketleri ile girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilecek olup, GSYF katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
 
2. GSYF toplam değerinin asgari %80'i girişim sermayesi yatırımlarından oluşacaktır. Girişim sermayesi yatırımı, doğrudan veya dolaylı ortaklık, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansman (mezzanine finance) sağlama, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarını satın alma gibi farklı yöntemlerle yapılabilecektir.
 
3. GSYF portföyündeki varlıkların, uluslararası uygulamalara paralel şekilde bağımsız bir portföy saklayıcısı tarafından saklanması gerekmektedir.
 
4. Uluslararası “private equity” modeline paralel şekilde, GSYF’lerde farklı türde katılma payları tanımlanabilecektir. Buna göre GSYF’ler, nitelikli katılma payı (General Partners (GP) Shares) ve diğer türde katılma payı (Limited Partners (LP) Shares) ihraç edebilecektir. Katılma payı sahiplerinin hak ve sorumluluklarına GSYF içtüzüğünde ve katılma payı sahipleri ile GSYF arasında düzenlenecek yatırımcı sözleşmesinde yer verilecektir.
 
5. Nitelikli yatırımcılar tarafından farklı tarihlerde ödenmek üzere GSYF’ye kaynak taahhüdünde bulunulması düzenlenmiş olup, nitelikli yatırımcılardan tahsil edilecek toplam kaynak taahhüdünün asgari tutarı 5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kaynak taahhüdü, GSYF’nin kuruluşunu müteakip 1 sene içinde yerine getirilecek, GSYF portföyü ise bunu izleyen 1 yıl içinde oluşturulabilecektir.
 
6. GSYF, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda, kurucusu portföy yönetim şirketi yönetim kurulu tarafından veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir veya daha fazla murahhas üye tarafından temsil edilebilecektir. Portföyün girişim sermayesi yatırımlarından oluşan bölümüne ilişkin performans ücretinin alınıp alınmayacağı hususu GSYF içtüzüğü ve ihraç belgesinde serbestçe belirlenecektir.