30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni SPK Kanunu ve sonrasında yapılan ikincil düzenlemelerle sermaye piyasası alanında önemli değişiklikler yapıldı,sermaye piyasalarının hukuki ve kurumsal altyapısı yeniden oluşturuldu.

GÖREVLERİ

  • Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek,
  • Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak,
  • Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak,
  • Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

ENERJİ ve İNŞAAT YATIRIMLARININ FİNANSMANINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
 
Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işleten gayrimenkul yatırım ortaklıkları
 
Gayrimenkul yatırım fonları
 

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

           Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı yatırımlar psikolojik bir güven unsuru barındırmaktadır. 

 
           GYO lar bu güveni perçinlemektedir.
 
           İş merkezleri, rezidanslar veya alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin finansmanında GYO lar öne çıkmaktadır.
 
           GYO modeli özkaynak veya kredi yoluyla finansmanın Şirketler üzerindeki yükünü hafifletmektedir.
 
           Devletin konut ve gayrimenkul sorununu kamusal bir olgu olarak algılaması neticesinde uygulanan vergi teşvikleri, gayrimenkul finansmanında GYO ları cazip hale getirmektedir.
 

ALTYAPI YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA GYO MODELİ

 
           Bütçenin yükünün azaltılması , yüksek miktarda sermaye gerektiren projelerin finansmanı , proje gelirlerinin yatırımcılara aktarılması , nitelikli yatırımcıya satış imkanıyla yabancı yatırımcıların ilgisinin çekilmesi.
 
ALTYAPI YATIRIM VE HİZMETLERİ
 

           10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda düzenlenen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yürütülen tarım, sulama, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri, turizm, konut, kültür, kentsel ve kırsal altyapı, belediye hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre, araştırma-geliştirme hizmetleri ile eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, genel idare altyapısı ve benzeri yatırım ve hizmetler ile bu yatırım ve hizmetlere ilişkin projeler ve bunlara dayalı haklar.

SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

            Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar  100.000.000 TL

            Asgari %20’si kamu kurum ve kuruluşuna ait münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar 5.000.000 TL

            Diğer GYO lar 30.000.000 TL

 
GAYRİMENKÜL YATIRIM FONLARI
 
            Yeni SPKn ile ilk defa hukuki altyapı oluşturulmuştur, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulün menkul kıymetleştirilmesine imkan sağlayacaktır.
 
Gayrimenkul Yatırım Fonu Genel Yapısı
 
            %80 Gayrimenkul Yatırımı    %20 Diğer , kurucu PYŞ/GPYŞ ,nitelikli yatırımcı , en az 10.000.000 TL portföy büyüklüğü , tüzel kişilik

(sadece tapuya tescil, tescile bağlı değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri için) , süreli/süresiz

  •