SPK Haftalık Bülteni'nde duyuru ve ilke kararlarını açıkladı.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre “Aracı Kurumların promosyon kampanyalarına ilişkin olarak İlişkin Esaslar Tebliği”nin (Tebliğ) uygulanmasına ile finansal tablo formatlarını kullanan finans kurumları ile borsa yatırım fonları haricinde işletmeler tarafından KAP'a yapılacak finansal tablo bildirimlerine ilişkin olarak ilke kararları açıklandı.

İŞTE SPK'NIN AÇIKLAMASININ DETAYLARI:

1. Kurul’un İ-SPK. 37.4 (15.07.2016 tarihli ve 22/802 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratlarına yönelik olarak düzenledikleri promosyon kampanyalarına ilişkin olarak; a) Deneme hesaplarının kullanımına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, aracı kurumların müşterileri için kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik olarak işbu Karar tarihi itibariyle promosyon kampanyası düzenleyemeyeceklerine ve her ne isim altında olursa olsun, işlem hacmine bağlı olarak geriye dönük her türlü fayda sağlanması veya bazı maliyetlerin yansıtılmamasına benzer uygulamalar dahil amaçları itibariyle promosyon kampanyalarına benzer nitelikte uygulamalarda bulunamayacaklarına, b) Kurulumuzun belge kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak kaydı tutulmakta olan müşteri şikayetlerinin çözülmesi amacıyla müşteri hesaplarına yapılan iadelerin (a) bendi ile III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 56 ncı maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmemesine, c) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ve bitirilme tarihi belli olan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyaları sona erene kadar halihazırda kampanyaya katılım sağlamış olan müşteriler için söz konusu kampanyaların kampanya şartları çerçevesinde devam ettirilebilmesine, d) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ancak bitirilme tarihi belirsiz olan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyalarının müşteri mağduriyetine yol açmayacak şekilde en geç 31.12.2016 tarihi itibariyle sonlandırılmasına, e) (c) ve (d) bentleri kapsamındaki kampanyalara işbu karar tarihinden itibaren yeni katılım sağlanmamasına ve bunlarla ilgili olarak yapılmakta olan reklam, ilan ve duyuruların en geç 22.07.2016 tarihine kadar sonlandırılmasına, f) Bu Kararın uygulanması için önceden başlamış promosyon kampanyalarına ilişkin yukarıda belirlenmiş geçiş hükümlerinin uygulanmasında ilgili kampanyaların özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine ilişkin esasların Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından belirlenmesine, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

2. Kurul’un 15/07/2016 tarihli ve 22/805 sayılı Kararı:

Banka, katılım bankası, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketleri ve benzeri şekilde tabi oldukları özel mevzuat kapsamındaki finansal tablo formatlarını kullanan finans kurumları ile borsa yatırım fonları haricinde işletmeler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılacak finansal tablo bildirimlerine ilişkin olarak, a) KAP 4.0’a geçilmesi sonrasında yapılacak finansal tablo bildirimlerinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kullanıma açılan 2016 TMS Taksonomisini baz alan kapsamlı finansal tablo kalemlerinin kullanılmasına, b) TMS’lerde yapılacak değişikliklere veya uygulamada ortaya çıkacak ihtiyaçlara cevap vermek üzere, mevcut finansal tablo kalemlerine yapılacak eklemeler için KAP’a finansal tablo bildiren işletmeler tarafından bundan sonra MKK’ya başvurulmasına ve MKK tarafından Kurulumuz ve ilgili kurumların görüşü alınarak kalem ilavesine ilişkin işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılmasına, karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur