SPK'nın hazırladığı Tebliğ ile, BYF’lerin kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 6. maddesi uyarınca, Kanun’un kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin, 52 ve 54’üncü maddelerinde yer verilen düzenlemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, borsa yatırım fonlarına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları kapsamında Seri: VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ni yürürlükten kaldıran yeni bir Tebliğ hazırlandığı SPK tarafından açıklandı.

Bu Tebliğ ile,

 1) Yatırım fonlarına ilişkin SPK düzenlemelerine paralel olarak, sadece portföy yönetim şirketlerinin fon kurucusu olması ve fon varlıklarının SPK tarafından yetkilendirilmiş portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşlar nezdinde saklanması öngörüldü.

2) Tebliğ’de BYF portföyüne alınabilecek varlıklar çeşitlendirilerek portföy yapısı ayrıntılı bir şekilde belirlendi, buna göre;

Endeks ya da fon portföyüne dahil edilecek ihraççı payları, borçlanma araçları yabancı BYF katılma payları, kira sertifikaları ile gayrimenkul sertifikaları için asgari adete ve yoğunlaşma riskine ilişkin kurallar belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım-satım kurları ilan edilen yabancı para birimlerinin BYF portföylerine dahil edilebilmesine izin verildi.

Yurtdışı uygulamalarda yer alan sentetik BYF modeline izin verilerek, karşı taraf riskine ilişkin sınırlamalar getirilerek, swap sözleşmelerinin fon portföyüne dahil edilebilmesi düzenlendi.

3) Borsa Yatırım Fonlarının;

Portföylerinin en az % 80’ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, portföylerinin en az % 80’ini devamlı olarak takip edilen endeksi takip eden ve yabancı borsalarda işlem gören BYF’lerin katılma paylarına, takip edilen endeks kapsamında yatırım yapılması zorunlu olmayan varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip edebilmelerine imkan sağlandı.

4) Fon performansı ile endeks getirisi arasındaki uyumun ölçülmesine yönelik olarak korelasyon uygulaması terk edilerek, uluslararası uygulamalara paralel olarak takip farkı (tracking difference) ve takip hatası (tracking error) kavramları tanımlandı. Söz konusu performans kriterlerinin ve yatırım stratejisinden sapmalara ilişkin gerekçelerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar da Tebliğ’de belirlendi.

5) BYF’lerde sadece nakit karşılığı birincil piyasa işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine imkan tanındı.