Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı piyasa dolandırıcıları için korku dolu günler resmen başladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımların belirtilmesi olarak belirlendi.

BİLGİ SUİSTİMALİ VEYA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan Tebliğin Tebliğin amacı Tebliğin amacı bir işlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini teşkil ettiğine dair bir bilgi veya şüphenin bulunması halinde bu durumun yatırım kuruluşları tarafından Kurula bildirilerek söz konusu suçların önlenmesine ve tespitine katkı sağlamak olarak gösterildi. Tebliğ, bir işlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini teşkil ettiğine dair bir bilgi veya şüphenin bulunması halinde yatırım kuruluşları tarafından Kurula yapılması gereken bildirimlerin usul ve esaslarını düzenliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği yürürlüğe girdi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan Tebliğin amacı 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunan hallerde veya bu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınarak piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişinin temin edilmesi olarak gösterildi.

ANINDA İŞLEM YASAĞI GETİRİLECEK

Buna göre, Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilecek.  Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kurulca haklarında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen gerçek veya tüzel kişilerin yetkilileri ile hesapları suça konu fiillerde kullanılan tüzel kişiler hakkında Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilecek. Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin, incelemeye konu fiilleri başka kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden gerçekleştirmeleri halinde, hesapları kullanılan kişiler hakkında da Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilecek.

GEÇİCİ İŞLEM YAPMA YASAĞI

Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili olacak.  Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında geçici işlem yapma yasağı süresi 2 yıl olarak uygulanacak. İkinci fıkra kapsamında işlem yasağı süresinin hesaplanmasında aynı fiil ile ilgili olarak birinci fıkra kapsamında işlem yasaklı olarak kalınan süre 2 yıllık süreden indirilecek.

BAŞKASININ HESABINI KULLANANLAR YANDI

Hakkında işlem yapma yasağı uygulanan kişinin işlem yapma yasağı süresinde başka kişilerin hesaplarını kullanarak Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kanunun 115
inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda kişi hakkında Kurul tarafından 5 yıllık sürekli işlem yapma yasağı kararı
verilebilecek. İşlem yapma yasağı süresinin tamamlanmasını müteakip, ilgili kişi hakkındaki işlem yapma yasağı başka bir işleme gerek kalmaksızın kalkacak.