ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYAN SİSTEMİ  OLUŞTURULDU:

Yıllık beyana tabi geliri SADECE kira gelirlerinden oluşan mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi”  uygulamaya konulmuştur. ( 18 Şubat 2012  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 414 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) Öte yandan yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinde  konuyla ilgili tanıtıcı broşür yayımlanmıştır.

414  Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve sistemi tanıtan broşür sirkülerimiz ekinde olup, sözkonusu sistem ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

* Düzenleme,  beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradı - kira (GMSİ) gelirlerinden ibaret olanları kapsamaktadır.  Bu nedenle, kira gelirinin yanı sıra  ticari kazanç, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı gibi  başka gelirlerini de beyan edecek olanlar bu  sisteme dahil değildir.

* 2011 yılına ilişkin  (GMSİ) gelir vergisi beyannameleri de bu sistem kapsamında verilebilecektir.

* Gelir İdaresi Başkanlığı;  banka, tapu, sigorta  gibi kurumlardan aldığı bilgilerden hareketle 
mükelleflere ilişkin GMSİ  beyannamelerini hazırlayarak resmi sitesindeki (www.gib.gov.tr )
İnternet Vergi Dairesinde mükelleflerin onayına sunmaktadır.

* Mükellef;  kendisi adına düzenlenmiş beyannameyi kontrol edecek, varsa (eksik hata, yanlışlık) gerekli değişiklikleri yaparak elektronik ortamda (internet üzerinde) onaylayacaktır.
Bu şekilde onaylanan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükellef sorumludur.

* Mükellefin onayı ile birlikte beyanname verilmiş ve vergi tahakkuk etmiş sayılacak olup, yine internet ortamında tahakkuk fişi mükellefe verilecektir.

* Mükellefler İnternet Vergi Dairesi’ne mevcut şifrelerini kullanarak veya  kendileri için hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak gireceklerdir. Şifre almak isteyenler, tebliğ ekindeki formu doldurarak herhangi bir vergi dairesine başvurmak suretiyle şifre alabileceklerdir. Şifrenin kullanımından ve korunmasından bizzat mükellefler sorumludur.

* Beyanname onaylama işleminin beyanname verme süresinin sonuna kadar yapılması şarttır.

* Sistemden yararlanmak zorunlu değildir. Dileyen mükellefler  bu sistemden faydalanmak  yerine kendi hazırladıkları beyannameleri kağıt ortamında da verebilirler.Konuyla ilgili olarak önemli olduğunu düşündüğümüz görüşlerimizi de belirtmek istiyoruz:

Beyana tabi kira geliri olduğu halde sistemde vergi idaresince hazırlanmış  beyannamesi görülmeyen mükelleflerin beyanname verme mükellefiyeti ortadan kalkmayacağından, bu gibi mükelleflerin de süresi içinde beyannamelerini vermeleri gerektiği tabiidir.

Vergi idaresi, sistemi mükelleflere yardımcı olmak amacıyla oluşturduğundan  vergi idaresince hazırlanıp mükellefin onayına sunulan bilgilerin bu onaydan önce mükellefçe incelenerek eksik yada hatalı hususların düzeltilmesi önem taşımaktadır. Bu düzeltmeler yapılmadan beyanname onaylanırsa sorumluluk mükellefin olacaktır. Örneğin; vergi idaresinin beyannamesinde kira tutarının eksik yazılmış olması halinde onaydan önce tutarın mükellefin düzeltmesi gerekir. Aksi taktirde, eksik beyanın sorumlusu mükellef olacaktır.

Sistem sadece kira geliri elde edenlere yönelik olduğundan,  kira gelirlerinin yanı sıra beyana tabi başkaca gelir unsurları olanlar bu sisteme dahil değildir. Vergi idaresi, mükellefin diğer gelirlerini (örneğin kar payı) fark etmeyebilir bu nedenle de mükellefin sadece kira geliri varmış gibi beyannameyi hazırlayarak mükellefin onayına sunabilir. Bu gibi mükellefler bu sisteme dahil olmadığından kendileri için hazırlanmış beyannameyi dikkate almamalı, beyannamelerini diğer gelir unsurlarını da dikkate alarak kendileri hazırlamalı ve vermelidir.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri 1-25 Mart tarihleri arasında verilmektedir. Bu nedenle, sisteme 1 Mart  tarihinden itibaren girilebilecektir.

*  2011  kira gelirlerinin beyanına yönelik olarak aşağıdaki hususları da kısaca hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

-Konut  kiralarından bir yıl içinde elde edilen toplam gelirin  2.800 TL sı vergiden istisnadır. Ticari, zirai ve mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

-Tevkifat yoluyla vergilendirilmiş kira geliri elde edenlerde ise brüt  kira gelirinin 23.000 TL nın aşılması halinde bu kira gelirleri beyan edilecektir.

-Hem konut kirası hem de tevkif yoluyla vergilendirilmiş kira gelirinin bir arada bulunması halinde  23.000 TL lık sınırın aşılıp aşılmadığına  bu iki gelir toplanarak bakılacaktır. (konut kirasının istisnayı aşan kısmı toplamada dikkate alınacaktır)

-Kira geliri, beyana tabi menkul sermaye iradı (örneğin eurobond faizi veya kar payı), birden fazla işverenden elde edilen tevkif suretiyle vergili ücretler  23.000 TL lık haddin aşılıp aşılmadığında toplanarak dikkate alınır. (Birden fazla işverenden tevkifatlı ücret alanlarda birden sonraki ücretlerin toplamı 23.000 TL nı aşmıyorsa ücretler beyan dışıdır) ( Mevduat faizi, tahvil faizi, repo faizi gibi Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesine göre tevkifata tabi tutulan menkul sermaye iratları beyan dışıdır, yukarıdaki toplamada da dikkate alınmaz)


-Tevkifata tabi olmayan (konut dışındaki) diğer kira gelirlerinde ise beyanname verme sınırı 1.170 TL dır.

- Beyan edilen gelirden, belli şartlar ve sınırlar dahilinde eğitim, sağlık ve (ücret matrahında daha önce indirilmemiş olması şartıyla) şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik katkı payları indirilebilmektedir. Keza, bazı bağışların da beyan edilen gelirden indirimi mümkündür.

SAYGILARIMIZLA.


18 Şubat 2012 CUMARTESİ    Resmî Gazete    Sayı : 28208
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 414)
1. Amaç
Bu Tebliğ ile uygulamaya konulacak olan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak, vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde İdareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulması sırasındaki hataları asgariye indirerek mükellef mağduriyetini önlemek ve vergiye gönüllü uyumu artırmak, ayrıca vergi dairesinin, mükellefiyet kaydı, beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltmak suretiyle iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.
2. Yetki
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (V.U.K) 5228 sayılı Kanunun [1] 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya yetkili kılınmıştır.
Diğer taraftan, VUK’un 5228 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği; bu iletinin, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği hükme bağlanmıştır.
3. Kapsam ve Uygulama
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Maliye Bakanlığına verilen yetkilere istinaden; 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup mükelleflerin onayına sunulacağı Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin uygulanmasına başlanacaktır.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kira geliri (GMSİ) elde eden mükelleflere ilişkin banka, tapu, sigorta şirketleri gibi üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler kullanılarak GMSİ beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından otomatik olarak doldurulduğu ve mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir. Sistem ile sicil, gayrimenkul, irat tür ve tutarı, gider türü, indirim, vergi kesintisi gibi GMSİ beyannamesinde bulunan tüm bilgilerin görüntülenmesi, doldurulması ve değiştirilmesi işlemlerinin kolay, hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde yapılması imkânı sağlanacaktır. Vergi hesaplama adımları ve tahakkuk bilgileri hesaplanmış bir şekilde hazırlanıp mükellefin onayına sunulacaktır.
Bu Sistemden beklenen fayda, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandıkları zaman kaybı ve parasal maliyetleri azaltmak ve vergiye tâbi gelirlerin vergi kanunlarına hâkim olamama ya da ihmal gibi nedenlerle eksik ya da yanlış beyan edilmesi gibi riskleri en aza indirmektir. Sistem mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin süreci önemli oranda kolaylaştıracak ve böylece vergi kanunlarına gönüllü uyumun artırılmasına katkıda bulunacaktır.
Sistem, hâlihazırda GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara hizmet sunacağı gibi ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek GMSİ beyannamesi gönderecekleri de kapsamaktadır. Bu bakımdan daha önce GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan şahısların, İnternet Vergi Dairesinde kendileri için hazırlanan GMSİ beyannamelerini elektronik ortamda onayladıkları anda, adlarına GMSİ için mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
Diğer taraftan, hâlihazırda GMSİ mükellefiyeti bulunan ancak adres değişikliği nedeniyle 2011 GMSİ beyannamelerini yeni adreslerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine vermek durumunda bulunan mükelleflerin; Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kendileri için hazırlanan beyannamelerini elektronik ortamda onaylamaları ile birlikte vergi dairesi değişikliği otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Elektronik ortamda yapılan onay işlemi adres değişikliği bildirimi olarak kabul edilecektir.
Önceden hazırlanmış GMSİ beyannamesinin mükellef tarafından elektronik ortamda onaylanması ile beraber vergiye ilişkin tahakkuk işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecek ve tahakkuk fişi aynı anda elektronik ortamda mükellefe iletilecektir.
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’ne erişim ve uygulama hakkında detaylı bilgiye Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabilecektir. Ayrıca uygulama hakkındaki her türlü duyuru yine bu sayfadan yapılacaktır.
4. Sisteme Giriş
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’ne girişler Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleşecektir.
Mükellefler İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak veya kendileri için hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak Sistem’e giriş yapabileceklerdir. İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, “SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİRİ ELDE EDEN GERÇEK KİŞİLER İÇİN İNTERNET HİZMETLERİ KULLANIM BAŞVURU FORMU” (EK:1) ile herhangi bir vergi dairesine bizzat başvurarak kullanıcı adı, şifre ve parola alabileceklerdir.
5. Sorumluluk
Başkanlıkça üçüncü taraflardan elde edilen bilgiler ve diğer bilgiler kullanılarak hazırlanan ve İnternet Vergi Dairesi’nde onaya sunulan beyannameler, mükellefler tarafından kontrol edilecek; eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde mükelleflerce düzeltilerek onaylanacaktır. Bu kapsamda Başkanlık tarafından doldurulan ve mükelleflerce elektronik ortamda onaylanan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükelleflerin sorumlu olacağı tabiidir.
Onaylama işlemi sonucu otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişinin yine Sistem üzerinden mükellefe iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişi mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.
GMSİ beyannamelerinin Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nden verilmiş sayılabilmesi için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, beyanname verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.
Ayrıca bu Tebliğ kapsamında internet hizmetleri kullanım şifresi alan mükellefler kendilerine verilen bu kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludurlar. Bu nedenle mükellefler kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar. Mükellefler kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dâhil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 435 telefon numarasından Çağrı Merkezine veya vergi dairelerine derhal bilgi vereceklerdir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.
Tebliğ olunur.
——————————
1 31.07.2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

        EK: 1   
ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME
TALEP FORMU
(SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN GERÇEK KİŞİLER İÇİN)
                                                    ..../..../........
.............................................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına
Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesini arz ederim.
TALEP SAHİBİNİN KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ
  Adı, Soyadı    
 T.C. Kimlik Numarası                                 
 Doğum Yeri    
 Doğum Tarihi    
 Adresi                                                                          
 Telefon Numarası                                                  
 Elektronik Posta Adresi                                         

Elektronik beyanname göndereceklerin dikkat etmesi gereken hususlar:

1. Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelerde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
2. Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumludurlar. Bu nedenle kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.
3. Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olduklarından kullanıcı kodu, parola ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı 444 0 435 no.lu Çağrı Merkezine telefonla veya bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vermeleri gerekmektedir. Söz konusu kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından bizzat sorumlu olacaklardır.

4. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.
5. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak elektronik ortamda gönderilen ve onaylanan beyannameler mükelleflerce imzalanmış sayılacaktır.
                                                                               Mükellef/Kanuni Temsilci 

                                                               Adı - Soyadı          İmza                  Tarih  Yabancı kimlik numarası bulunan kişiler bu numaralarını yazacaklardır.