MUHTASAR  BEYANNAME İÇERİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

 

 

2 Mayıs 2012 tarihli Gelir Vergisi Sirküleri/82 ile vergi kesintisine tabi ödemelere ilişkin bazı ilave bilgilerin muhtasar beyannamede yer alması yönünde düzenleme yapılmıştır. Başkanlık sirküleri şu şekilde özetlenebilir:

Mevcut muhtasar beyannamelerde;  kira gelirleri, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve yıllara sari inşaat hak edişleri nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden yapılan tevkifata ilişkin olarak bazı bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Bunlara  “Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası”  da ilave edilmiştir.  Mayıs ayına ilişkin muhtasar beyannamelerden başlamak üzere bu bölümün de doldurulması gereklidir.

Tevkifata tabi tutulan menkul sermaye iratları ile ilgili detay bilgiler de Ağustos 2012 döneminden geçerli olmak üzere muhtasar beyannameye yazılacaktır. Bilindiği gibi; menkul sermaye iratları Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. Maddesinde sayılmış olup;  bunların önemli bir bölümü tevkifata tabi bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; kurumlardan elde edilen kar payları (temettüler), mevduat faizleri, repo gelirleri ve sigorta ve emeklilik şirketlerince sistemden ayrılanlara yapılan ödemeleri gösterebiliriz.  Tevkifata tabi tutulan menkul sermaye iratları muhtasar beyannamede bildirilirken Ağustos 2012 döneminden itibaren bunlara ait;

Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Unvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgileri de muhtasar beyannamenin ilgili bölümünde doldurulacaktır.

 

82 No’lu Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri ekte sunulmuştur.

 

SAYGILARIMIZLA. 

Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

 

Tarih

02.05.2012

Sayı

GVK–82/2012–4/ Muhtasar Beyanname

Kapsam

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82

Konusu

:Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

Tarihi

: 02 /05/2012

Sayısı

: GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname

İlgili olduğu maddeler

: Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 99 Kurumlar Vergisi Kanunu 15, 30 Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257 nci maddesi

 

 

 

1. Giriş

Mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile bildirilmesine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Tevkifata Tabi Ödemelerin Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

 

Aynı Kanunun 99 uncu maddesinde; "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, beyannamelerin şekil, içerik ve eklerinin Maliye Bakanlığınca belirleneceği ve mükelleflerin beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorunda oldukları belirtilmiş olup, 15 inci maddesinin birinci fıkrasında da bu maddeye göre tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı'nın; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca tevkifata tabi olan;

- Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler,

- Zirai kazançlar,

- Serbest meslek kazançları,

- Gayrimenkul sermaye iratları

Üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, bu tevkifatlara ilişkin olarak ödeme yapılanın adı, soyadı (ünvanı), adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası; ödemenin türü, gayrisafi tutarı; kesilen vergi tutarı Muhtasar Beyannamenin ilgili bölümünde gösterilmekteydi.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleriyle Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, Muhtasar Beyanname üzerinde yapılan değişiklik sonucunda;

- Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,

- 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle

 

 

 

Muhtasar Beyannamenin ‘‘Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.

Duyurulur.

 

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

 

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

LİMİTED ŞİRKETİ