Makina Takım 93 milyon bedelle varlık satışı gerçekleştiriyor.

Makina Takım tarafından KAP'a yapılan açıklamada , Gebze ilçesinde yer alan binaları için dün yapılan ihale ve sonucu hakkında bilgi verildi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle;

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır. 

Şirket'in mülkiyetindeki Kocaeli İli Gebze İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde 3042B pafta, 1867 Ada 10-11 parseller ve üzerinde yer alan binaların, 29.11.2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda, ilan edilen ihale şartnamesine uygun olarak katılım sağlayarak teklif veren ve ihaleyi kazanan Sun Doğal Gayrimenkul A.Ş.'ye, vergi, harç ve masraflar alıcıya ait olmak üzere 93.081.000 TL bedel karşılığında, şirketimiz genel kurul onayını takiben satılarak tapu devrinin yapılmasına, 

İşleme konu mal varlığının işlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %50 den fazla olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmesi sonucunda; bu fıkra kapsamında işlemin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesinde tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girmesi nedeniyle;


  1. a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesi hükümleri dâhilinde, işleme konu mal varlığının satışı işleminin oylanacağı  genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle KAP kanalıyla yatırımcıların bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.

  2. b) Tebliğ'in 9. maddesi uyarınca söz konusu genel kurul toplantısına katılan ve bu konudaki gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerine, söz konusu işlemin ilk defa işbu Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu Yönetim Kurulu karar tarihi hariç olmak üzere, işbu karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 
 İşleme konu mal varlığının satışına ilişkin ikmal edilmesi gereken sair işlemler ile, genel kurul toplantı davetleri ve işlem detaylarının, Yönetim Kurulumuzca ayrı bir kararla belirlenmesine ve bu hususların KAP kanalıyla yatırımcılara duyurulmasına,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU ile Talat İÇÖZ'ün olumlu oyu dahil olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir.                    

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı hissedarlarımıza ayrıca KAP açıklaması ile duyurulacaktır.