KIRIKKALE

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında otuz üçüncü sırada yer alan İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 58´lik pay ile birinci sıradaki sanayi sektörünü, hizmetler (yüzde 34) ve tarım (yüzde 8) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1990-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla hizmetler yüzde 4,6 ve sanayi sektörü yüzde 0,7 büyürken, tarım sektörü yüzde 2,0 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Kırıkkale ilinde, "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", "makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı" ile "mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl?in verimlilik grafiğinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör isletmelerini kapsamamasıdır. Bu çerçevede İl?de öne çıkan sektörler, verimlilik dışındaki göstergeler dikkate alınarak belirlenmiştir.

İl?de imalat sanayinde istihdam edilen her üç kişiden biri başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatında çalışmaktadır. TÜİK 2002 Genel Sanayi işyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde göstergesine göre makine ve teçhizat imalatının il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyüktür. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki il toplam ihracatının yaklaşık olarak yüzde 4O´i bu sektörde gerçekleşmiştir. Sektörde ağırlıklı olarak istihdam "silah ve mühimmat imalatı" alt sektöründe gerçekleşmektedir.

GSİS il içi yüzde oranına göre İl içinde ikinci sırada yer alan ve aynı zamanda il içindeki sektörel payın Ülke payından büyük olması ile makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı öne çıkmaktadır. Sektör, i§yeri ve istihdam oranlan itibarıyla bir ya da iki alt sektörlü ağırlıklı bir yapıdan ziyade, sektörel çeşitlilik göstermektedir.

Mobilya imalatı; ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergeler itibarıyla öne çıkmaktadır. 2000-2004 dönemindeki il toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 35´i bu sektörde gerçekle§mi§tir. Diğer taraftan GSİS il içi yüzde göstergesine göre mobilya imalatının il içindeki sektörel payı Ülke payından küçüktür. Sektörde yoğunlaşma "diğer mutfak mobilyalarının imalatı" alt sektöründe olmaktadır.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının yapılmadığı İl?de, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; makine ve teçhizat imalatı, kök kömürü, rafine edilmemiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı ile motorlu kara ta§iti, römork ve yan römork imalatıdır.


KIRIKKALE İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

2 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı

3 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı