DÜZCE

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında kırk besinci sırada yer alan İl´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 45´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 31) ve sanayi (yüzde 24) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 2000-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla küçülmenin gerçekleştiği il´de; tarım sektörü yüzde 2,5 büyürken, sanayi yüzde 28 ve hizmetler sektörü yüzde 3,4 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Düzce ilinde, "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı", "plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ", "mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar " ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Orman varlığına dayalı olarak il´de gelişen ağaç ve ağaç ürünleri sektörü, TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde göstergesine göre il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyüktür. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 25´i bu sektörde gerçekle§mi§tir. Diğer taraftan Türkiye ortalamasına göre verimliliğin düşük olduğu sektörde alt sektörler itibarıyla çeşitlilik görülmektedir.

Eşit ağırlıklandırılmış işyeri ve istihdam il içi yüzde göstergesine göre plastik sektörü İl´de birinci sıradadır. Ayrıca sektörün il içindeki payı genel olarak plastik sektörünün Ülke içindeki payından oldukça yüksektir. Diğer taraftan sektörün verimliliği Türkiye ortalaması altındadır.

Mobilya imalatı; özel sektör işgücü verimliliği ile il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerine göre öne çıkmıştır. Türkiye ortalamasının üzerinde verimliliği bulunan sektörün lokomotifi yatak ve oturma odası mobilyaları içeren "diğer mobilyaların imalatı" alt sektörüdür.

Bitkisel üretimin öne çıkan sektörler arasında olmasının başlıca nedeni, 2000-2004 döneminde il´de yapılan toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 60´inin bu sektörde gerçekleşmesidir.

Düzce´nin 1999 yılında il olmasından dolayı, sadece 2000-2001 döneminin büyüme oranı dikkate alınabilmektedir. 2001 yılında yaşamları ekonomik kriz nedeniyle sanayi sektöründe yüzde 28 dolayında daralma gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Düzce?de sanayi sektöründe göreceli olarak çeşitlenme görülmektedir.


DÜZCE İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

2 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

3 Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar

4 Bitkisel üretim

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı