Aralık ayının ilk haftas ını % % 1.7 kayıpla geçiren IMKB 100 Endeksi geçen haftayı da % 4.0, Cuma gününü ise % 0.4 kay ıpla 51.666 seviyesinden kapattı.

Aslında Türkiye için bu hafta iyi haberler vard ı. 3. çeyrekte % 8.2 ile dünyan ın en h ızlı büyüyen 2. ekonomisi olan Türkiye, issizlik oran ını son 10 yılın en dü şük seviyesi olan % 8.8`e indirmi ş, buna karşın Cari aç ık Ekim`de 4.15 milyar dolar ile beklentilerin oldukça alt ında kalm ıştı. Ancak yurtdışındaki bozulma nedeniyle haberlerin piyasa üzerinde etkisi neredeyse hiç olamad ı.
 
Geçen haftaya ba şlarken Fitch`in ve Moody`s`in Avrupa`ya dair endişeli açıklamaları piyasaları vurdu. Ardından FED faizde değişikli ğe gitmedi. Avrupa MB`nın 21 Aral ık`tan itibaren parasal geni şlemeye gidecek olmas ı haberi sonrasında ABD`den de kar şı hamle bekleniyordu. Parite 2 günde 1.34`den % 1.29`a gerilerken borsalar da büyük darbe ald ı: Haftal ık bazda Fransa % 6, ABD % 3 değer kaybederken, diğer büyük borsalar % 4 civar ı kayıplar ya şadı.
 
Son olarak; Fitch, Fransa`n ın görünümünü negatife dü şürürken, İspanya`yı uyardı. Moody`s, 8 Ekim`de izlemeye ald ığı Belçika`n ın ``Aa1`` olan uzun vadeli kredi notunu 2 kademe birden indirerek S&P ve Fitch`in AA olan seviyesinin bir kademe alt ına indirdi. Bu sabah Euro dolar kar şısında 11 ay ın e n d ü şüğüne gerilerken, Asya borsalar ında sat ıcılı seyir gözleniyor.

ABD vadelileri ise IMKB kapanışının % 1.5 alt ında i şlem görüyor. İMKB 100 endeksinde teknik göstergelerde bozulma daha belirginle şirken, kısa vadeli ortalamaların alt ında hareket etmesi olumsuz görünümü artt ırıyor. Destekler gecen haftanın en dü şüğü olan 51.000, o k ırılırsa 50.000 ve 48.600`de yer al ıyor.