1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 No’lu Kanun ile Emlak Vergisi Kanununun binalarda daimi emlak vergisi muafiyeti ile ilgili 4. Maddesinin “m” bendinde değişiklik yapılmıştır.
Buna göre; 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar daimi olarak Emlak Vergisinden muaf tutulmuştur.
Öte yandan, Emlak Vergisi Kanununun 5.Maddesinin “f “ bendi de yürürlükten kaldırılmıştır. Sözkonusu kaldırılan hükümlerde; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi ve kü.ük sanat sitelerindeki binaların inşalarının sona erdiği tarihi takip eden büt.e yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılması y.nünde düzenleme mevcuttu.